MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Termin naboru wniosków w Module II programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku

Moduł II Programu to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Takie wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę na jednej z wymienionych w programie form edukacji:

- szkole policealnej,

- kolegium,

- szkole wyższej tj. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, lub szkoły doktorskie a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) w trybie ciągłym w okresie naboru:

-od 1 marca do 31 marca 2023 r. - semestr letni,

-od 1 sierpnia do 10 października 2023 r. - semestr zimowy.

Dofinansowanie przeznaczone jest zarówno dla uczniów i studentów studiów dziennych jak i zaocznych.  Studenci studiów dziennych, nie opłacający czesnego mogą otrzymać dodatek do kosztów nauki.

Formy wsparcia:

W ramach Modułu II mogą zostać dofinansowane następujące koszty semestru/półrocza nauki:

1. opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;

2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4 400 zł; przysługuje wyłącznie osobom, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich;

3. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do 1 100 zł;

4. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w pkt 3 może być zwiększony, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty kształcenia wynikające z poniższych przyczyn, nie więcej niż o:

- 770 zł w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

- 660 zł w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

- 550 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania tj. Gminą Miejską Kraków;

- 330 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

- 330 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub 2023 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

- 330 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza migowego;

- 880 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

- 550 zł w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w tym w systemie hybrydowym).

Pomoc w Module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

- do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

- do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

- do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

- studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymywać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Informacji o programie udzielają pracownicy Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 12 616 54 03, 12 616 54 09, 660 660 838 i 887 203 025 a także mailowo: dr@mops.krakow.pl.

Więcej informacji i szczegóły w procedurze MOPS 51:

Jak załatwić sprawę- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

Aktywny samorząd Moduł II uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym wersja dla niesłyszących - YouTube

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-02-27
Data aktualizacji: 2023-02-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź