MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – Dostępne mieszkanie

W dniu 3 sierpnia 2022 roku, został uruchomiony (centralnie przez PFRON) nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w Programie „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – Dostępne mieszkanie.
Realizatorem Programu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Przedmiotem dofinansowania są koszty zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, umożliwiającego samodzielne opuszczanie budynku do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta to udokumentowana różnica między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnica wartości mieszkań (przy zamianie) jednak nie więcej niż równowartość iloczynu: 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • porusza się na wózku inwalidzkim,
  • posiada aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu lub orzeczenie równoważne;
  • w dotychczasowo zamieszkiwanym mieszkaniu i/lub budynku posiada bariery architektoniczne uniemożliwiające jej samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • posiada tytuł prawny do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • jest osobą małoletnią (pomiędzy 16 a 18 rokiem życia) lub całkowicie ubezwłasnowolnioną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane z tytułu narządu ruchu, porusza się na wózku inwalidzkim, zamieszkuje w lokalu wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym dysponującym tytułem prawnym do lokalu, w którym znajdują się bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie:  Dostępne mieszkanie - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Treść programu oraz sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): Szczegółowe zasady finansowania programu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Maksymalne kwoty dofinansowania w II kwartale 2024 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-08-05
Data aktualizacji: 2024-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź