MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – Mieszkanie dla absolwenta

W dniu 3 sierpnia 2022 roku, został uruchomiony (centralnie przez PFRON) nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w Programie „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – Mieszkanie dla absolwenta.
Realizatorem Programu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Przedmiotem dofinansowania jest pokrycie kosztów wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego beneficjenta w celu zwiększenia jego niezależności oraz ułatwienia mu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego jego indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie obejmuje okres max. 60 miesięcy oraz koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania.

W pierwszych 24 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 %, od 35-42 miesiąca 70% a od 43-60 miesiąca 40% maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania do kosztu wynajmu lokalu mieszkalnego zależy od:

a) lokalizacji przedmiotu dofinansowania,

b) aktualnej wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez BGK w programie „Mieszkanie na start” oraz

c) sposobu poruszania się beneficjenta: dla beneficjenta na wózku 38% kwoty w/w wskaźnika, dla beneficjenta bez wózka 28%.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, a w przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które nie zostało wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji stanowiącej przyczynę jego wydania) oraz potwierdzi dysfunkcję narządu słuchu zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w języku polskim nie wcześniej niż 120 dni przed datą złożenia wniosku;
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • oświadczy, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • poszukuje zatrudnienia lub podjęła zatrudnienie.

 

Warunki określone w punktach 1 i 3–6 lub 2–6 muszą być spełnione łącznie.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

                Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/

Treść programu oraz sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Maksymalne kwoty dofinansowania w II kwartale 2024 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-08-04
Data aktualizacji: 2024-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź