MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja na stanowisko pracy: pracownik socjalny

 

 

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny
 

Miejsce pracy: Kraków
Projekt „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

1.    Wymagania formalne:
a.    Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b.    co najmniej dwuletni staż w wykonywaniu zadań pracownika socjalnego.

2.    Wymagania dodatkowe:
a.    znajomość ustawy o pomocy społecznej
b.    wysoki poziom empatii i zaangażowania,
c.    znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
d.    znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office
      w stopniu bardzo dobrym.
e.    mile widziane doświadczenie w pracy w mieszkaniu chronionym, domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia.

3.    Zakres obowiązków:
a.    świadczenie szeroko pojętej pracy socjalnej z podopiecznymi i ich rodzinami/opiekunami;
b.    wspieranie prawidłowego rozwoju mieszkańców;
c.    wsparcie w adaptacji w nowym środowisku;
d.    towarzyszenie w drodze do samodzielności poprzez indywidualne konsultacje i doradztwo (tutoring);
e.    utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców;
f.    udzielanie wsparcia i pomocy w czynnościach dnia codziennego podopiecznych;
g.    wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, współpraca z sądami, kuratorami i opiekunami;
h.    pomaganie w sprawach związanych ze świadczeniami emerytalno–rentowymi
i regulowaniu opłat związanych z codziennym funkcjonowaniem;
i.    aktywizacja zawodowa osób objętych działaniami w projekcie;
j.    bieżąca analiza sytuacji życiowej osób objętych projektem, a w przypadku stwierdzenia niezaspokojonej potrzeby socjalno-bytowej, podjęcie działań mających na celu udzielenie odpowiedniej pomocy, w tym wnioskowanie o udzielenie pomocy zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej i innymi ustawami.
k.    prowadzenie dokumentacji podopiecznych,
l.    prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację obowiązków.

4.    Warunki pracy i płacy:
a.     umowa o pracę na czas określony,
b.    wynagrodzenie zasadnicze: 3 800,00 zł brutto,
c.    inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie,
d.  wynagrodzenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych Świadczonych w środowisku lokalnym, Projekt p.n. „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”,
e.     praca w zadaniowym systemie czasu pracy.

5.    Wymagane dokumenty:
a.    cv,
b.    list motywacyjny,
c.    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
d.    kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
e.    zaświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
f.    oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”,
g.    opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w rekrutacji kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 do 28 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – pracownik socjalny w projekcie „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

7. Ilość etatów:
1.
 
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

logo uni

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-01-26
Data aktualizacji: 2022-01-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź