Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2020 roku

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2020 roku
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:
    • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez
Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

2. Dofinansowaniu podlegają sprzęty rehabilitacyjne, przy użyciu których osoba niepełnosprawna może prowadzić rehabilitację w warunkach domowych.

3. Celem zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych, Ośrodek może ustalić wysokość dofinansowania do indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego na poziomie niższym niż 80%, uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Ośrodka.

4. W przypadku niewystarczających środków finansowych na realizację zadania, może zostać wprowadzona maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej w danym roku budżetowym do kwoty 5 000,00 zł.

5. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny tylko raz w roku.

6. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

7. W przypadku ograniczonych środków finansowych na realizację zadania Ośrodek przyjmie hierarchię dotyczącą przyznawania dofinansowania w oparciu o stopień niepełnosprawności. W tym przypadku pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby ze znacznym i kolejno umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wniosek tutaj

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz