Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

2. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko te przedmioty i środki pomocnicze, które zostały objęte dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i które zakupione zostały nie wcześniej niż w 2019 roku.

3. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną.

4. W przypadku niewystarczających środków finansowych na realizację zadania, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski z potwierdzonym zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz przyjęta zostanie następująca hierarchia dotyczącą przedmiotów dofinansowania:

  • środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne niezbędne do codziennej higieny osobistej tj. pieluchomajtki, cewniki i worki stomijne,
  • środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne niezbędne do poruszania się
    i codziennej egzystencji,
  • pozostałe środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, tj. aparaty słuchowe i systemy wspomagania słyszenia.

5. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustala się w wysokości:

a) w przypadku dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego:

- 650,00 zł (do dwóch aparatów 1300,00 zł) dla osób, które nie mają wskazanego
w orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności „03-L” (tj. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu),

- dla osób, które mają wskazany w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności „03-L” (tj. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu) oraz
w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nabyły wnioskowany sprzęt do 18 roku życia – zgodnie z poniższym ppkt. b),

b) w przypadku pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny (NFZ) ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150%  limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego, jeżeli taki udział jest wymagany, a cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Za datę nabycia sprzętu uznaje się datę odbioru sprzętu potwierdzoną na zleceniu NFZ

Wniosek o dofinansowanie –[TUTAJ]

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz