Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2023 roku

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeśli ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza odpowiednio kwot:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

2. Dofinansowaniem w danym roku mogą być objęte tylko te przedmioty i środki pomocnicze, które zostały objęte dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i które zakupione zostały nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

3. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną.

4. W przypadku niewystarczających środków finansowych na realizację zadania,
w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski z potwierdzonym zakupem przedmiotów oraz wnioski ze środkami i przedmiotami, które służą do codziennej higieny osobistej (tj. pieluchomajtki, cewniki i worki stomijne).

5. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustala się w wysokości:

a) w przypadku dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego:

- do 1 000 zł (do dwóch aparatów do 2 000 zł) dla osób, które nie mają wskazanego w orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności „03-L” (tj. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu),

- zgodnie z lit. b) dla osób, które w orzeczeniu o niepełnosprawności maja wskazany symbol przyczyny niepełnosprawności "03-L" oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nabyły wnioskowany sprzęt do 18 roku życia.

b) w przypadku pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny (NFZ) ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jeżeli taki limit jest wymagany,

- do 150% limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego, jeżeli taki udział jest wymagany a cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Za datę nabycia sprzętu uznaje się date odbioru sprzętu potwierdzona na zlecenie NFZ.

 

Wniosek o dofinansowanie tutaj

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2020-01-16
Data aktualizacji: 2023-01-16
Powrót