MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2024 roku

1) O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełniają warunki określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 926).

2) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

3) Wydatki na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

4) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

  5) Wysokość dofinansowania wynosi do 60% zakwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 10 000 zł dla jednej osoby prawnej lub jednej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

6) Dofinansowanie do przedsięwzięcia realizowanego poza Gminą Miejską Kraków może objąć nie więcej niż 8 dni kalendarzowych.

7) Jeżeli wnioskodawca jest zakładem pracy chronionej lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.  2018, poz. 646 z późn. zm.) i w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis, dołącza do wniosku stosowne oświadczenie potwierdzające brak uzyskania takiej pomocy.

 

Wniosek o dofinansowanie–tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2019-12-16
Data aktualizacji: 2024-01-08
Powrót