MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Posiłek w szkole i w domu”

flagi i godło

Gmina Miejska Kraków realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 7 500 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Krakowa to 10 905 580 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2024 r. wynosi 18 405 580 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1 200 zł.

Gmina Kraków, na podstawie Uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Świadczenia dla osób powyżej 200% kryterium dochodowego finansowane są w całości ze środków Gminy Miejskiej Kraków – w 2024 r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 710 100 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

  1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowy z podmiotami (lokalami gastronomicznymi) wyłonionymi w drodze zamówienia publicznego, w których następnie wydawane są posiłki dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 200 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Natomiast dzieci, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 200 zł, a nie przekracza 1 500 zł (250% kryterium dochodowego), mogą zostać objęte pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  • W przypadku pozostałych osób pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 200% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin 1200 zł).

2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1200 zł w przypadku osób w rodzinie.

 

W 2023 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 24 037 848,35 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 13 233 392 zł, ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków wydatkowano kwotę 10 804 486,35 zł.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-02-08
Data aktualizacji: 2024-02-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź