MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego lub Asystenta Rodziny 2024

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY LUB ASYSTENT RODZINY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE

ZAPRASZAMY

do składania aplikacji w kancelarii MOPS ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
lub na adres mailowy do@mops.krakow.pl

wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na  pracownika socjalnego:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 • w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.) lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 • przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne,  socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła.

 

UWAGA

 • ukończona na w/w kierunkach inna specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracja nie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zarówno w przypadku pracownika socjalnego jak i asystenta rodziny wymagana jest: podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopia dyplomu,
 • w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu.
 • oświadczenie o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją „

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Personalny MOPS: tel. 12 616-53-95, tel. 12 616-53-92.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-01-30
Data aktualizacji: 2024-02-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź