MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków i UNICEF wspólnie poszukują zawodowych rodzin zastępczych

„W salonie przy stole posiłek spożywa sześcioosobowa rodzina. Wyrazy twarzy i gesty sugerują, że są szczęśliwi i zadowoleni z faktu wspólnego spędzania czasu. Widać, że wszystkich łączy bliska relacja.”  -  scena ta, mimo, że nieco nazbyt sielankowa, z powodzeniem może odzwierciedlać relacje będące normą w wielu domach. Są jednak rodziny, w których radość, wzajemne okazywanie uczuć czy uśmiechy na twarzach należą do rzadkości, a bywa nawet, że są przedmiotem niedoścignionych marzeń.

Zacytowany we wstępie opis sytuacyjny to tylko fragment scenariusza spotu reklamowego będącego częścią kampanii społecznej: „Pomóż mi odnaleźć dom”, adresowanej do mieszkańców Krakowa i okolic, realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).  Celem kampanii jest pozyskanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze lub osoby, które założą rodzinny dom dziecka dla dzieci z Krakowa.

Realizowana przez krakowski MOPS kampania społeczna jest wypadkową narastających potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. To, że liczba dzieci oczekujących na opiekę rodzin zastępczych jest zbyt duża, nie stanowi tajemnicy. Z problemem tym boryka się bowiem większość polskich miast, które podobnie jak Kraków uciekają się do najróżniejszych działań, by sytuację tę zmienić na korzyść samych młodocianych. Temu służy cały szereg inicjatyw podejmowanych przez miasto. - „Tym razem wspólnie z UNICEF-em postawiliśmy na duży projekt reklamowy, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze lub mogących prowadzić rodzinne domy dziecka. Kandydatów szukamy zarówno w Krakowie jak i powiatach krakowskim oraz wielickim.  Ważne, by pieczą zastępczą mogły zostać objęte dzieci mieszkające w Krakowie. Pomóżmy im!” – apeluje Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 


 

 

MOPS prowadzi ciągły nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Osoby ubiegające się o pełnienie tych funkcji mogą zgłosić się do pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście lub telefonicznie celem uzyskania informacji o obowiązującej procedurze oraz o warunkach jakie winni spełnić kandydaci. Pracownicy Zespołu przedstawiają wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć, nakreślają specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka oraz uświadamiają problemy dziecka kierowanego do pieczy zastępczej. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze z reguły prowadzone są w 2 cyklach: jesiennym i zimowym. Zajęcia o charakterze edukacyjno–warsztatowym realizowane są podczas 10 sesji,  obejmujących 17 obszarów tematycznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc systematyczną pracę z rodzinami zastępczymi pomaga i wspiera je na wielu płaszczyznach codziennego funkcjonowania. Osoby będące rodzinami zastępczymi współpracują z pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i psychologiem. W problematycznych sytuacjach rodzina zastępcza wraz z koordynatorem i psychologiem szuka właściwych rozwiązań, mających bezpośredni wpływ na jakość sprawowanej przez nią opieki nad dzieckiem. Pracownicy MOPS mają stały kontakt z rodzinami zastępczymi, są do ich dyspozycji wiele godzin w ciągu doby, często też pośredniczą
w załatwianiu spraw urzędowych lub formalnych. Małoletni w pieczy zastępczej w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc psychologiczną, co wpływa na ich samopoczucie oraz jest pomocą w rozwiązywaniu trudności z jakimi się stykają.

MOPS umożliwia rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznego wsparcia w formie superwizji indywidualnych i grupowych, a także umożliwia udział w grupach wsparcia oraz wielowymiarowych szkoleniach. Grupy wsparcia i superwizje stanowią przestrzeń do wymiany wspólnych doświadczeń oraz odreagowania napięcia emocjonalnego, które może powstawać w czasie wykonywania postawionych przed nimi zadań. Dzięki udziałowi w tego typu formach wsparcia rodziny zastępcze znajdują często rozwiązania pojawiających się problemów. Natomiast udział w szkoleniach pozwala im zdobywać wiedzę merytoryczną, którą są w stanie wykorzystywać w życiu codziennym oraz zabezpieczyć je przed wypaleniem zawodowym.

Oprócz wsparcia merytorycznego, niezbędne do właściwego funkcjonowania rodzinnych form pomocy jest również wsparcie finansowe. Zgodnie z ustawą rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, ponadto rodzina zastępcza może się starać o świadczenia, które wynikają z pojawiających się potrzeb takich jak:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  • świadczenie na pokrycie:

- niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo;

- kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo;

- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym a także raz w roku świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu; jeżeli w rodzinie zastępczej jest umieszczonych powyżej 3 dzieci środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzina zastępcza otrzymuje z mocy ustawy, tak jak rodzinny dom dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje również wynagrodzenie, które w Krakowie znacznie przekracza obowiązujące kryteria ustawowe. 
W zależności od ilości przyjętych do pieczy dzieci mowa tu o 3400 do 4300 zł brutto w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, 4500 do 5800 brutto w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 4500 do 5600 zł brutto dla rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

Komunikaty zachęcające do pozostania zawodową rodziną zastępczą można napotkać niemal wszędzie w Krakowie. Towarzyszą nam podczas korzystania z komunikacji miejskiej, na przystankach, na wielkopowierzchniowych tablicach billboard oraz w formie spotów reklamowych emitowanych w wybranych kinach przed seansami. Zachęcamy także do obejrzenia spotu w Internecie, na kanale YouTube, na stronie www lub w mediach społecznościowych krakowskiego MOPS-u. Pamiętajcie Państwo - lajkując nasz film, przesyłając go znajomym lub udostępniając w mediach społecznościowych czynnie włączacie się w pomoc potrzebującym dzieciom. 

Życie to nie spot reklamowy, ale słowa, które w nim padają: - „Szczęście to zwykłe, proste rzeczy. To one tworzą prawdziwy dom”, wydają się już wprost z życia wzięte.  Dlatego wspólnie pomóżmy tym dzieciom „odnaleźć prawdziwy dom”, by zmienić ich życie na lepsze.

 reklama piecza zastępcza

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-11-24
Data aktualizacji: 2022-11-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź