MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bilet socjalny dla obywateli Ukrainy/ Соціальний квиток для громадян України

Bilet socjalny jest to bilet miesięczny imienny, do którego nabycia uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej (600 zł w przypadku osoby w rodzinie, 776 w przypadku osoby samotnie gospodarującej).

 

Podstawą wydania biletu socjalnego jest pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód  w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wydaje pisemną informację o wysokości osiąganego dochodu dla osób, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska Kraków. Z tym dokumentem osoba zainteresowana udaje się do punktu sprzedaży biletów MPK aby nabyć bilet socjalny.

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

-----------

Соціальний квиток це особистий місячний квиток, який можуть придбати особи, доходи яких дорівнює або нижчий за критерій доходу при наданні соціальних допомог ( 600 злотих для особи в сім’ї, 776 злотих для самотньої особи ).

Основою видачі соціального квитка є письмова інформація, видана компетентним за місцем проживання Центром Соціального Забезпечення з підтвердженням того, що заінтересована особа має дохід, рівний або нижчий від зазначеного критерію доходу
діючим на день набуття білету Постанова Ради Міністрів про підтверджені критерії доходу та розміри грошової допомоги із соціальної допомоги та документ, що посвідчує особу.

MOPS видає письмову інформацію про розмір отриманого доходу для осіб, місцем проживання яких є муніципалітет Кракова, з цим документом відповідна особа йде до пункту продажу квитків MPK, щоб придбати соціальний квиток.

Правова основа: постанова No XXI / 231/11 Краківської міської ради від 6 липня 2011 року про встановлення цін і зборів на транспортні послуги, надання права на пільговий проїзд та тарифних правил в громадському транспорті на території муніципалітету Кракова та сусідніх муніципалітетів, які приєдналися до угоди про спільне впровадження колективного громадського транспорту

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-06-01
Data aktualizacji: 2022-06-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź