MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji nadzoru nad wypełnianiem praw i obowiązków opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji nadzoru nad wypełnianiem praw i obowiązków opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy

Podstawa prawna:

Art. 25. ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 583, ze zm.)

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 2. pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. dawać gwarancję prawidłowego wykonywania nadzoru nad wypełnianiem praw i obowiązków opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy.

Nadzoru nad wypełnianiem praw i obowiązków opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy nie może sprawować osoba, która:

 1. była/jest pozbawiona władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została jej zawieszona albo ograniczona,
 2. została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 4. wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 5. wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 6. wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Wymagania dodatkowe: mile widziana znajomość języka ukraińskiego, doświadczenie w pracy z rodzinami i/lub dziećmi.

Warunki zatrudnienia:

Umowa - zlecenie

Zakres wykonywanych zadań:

 1. weryfikowanie i monitorowanie sposobu wypełniania przez opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy praw i obowiązków,
 2. wizytowanie miejsca pobytu dziecka, dla którego ustanowiono opiekuna tymczasowego i sprawdzanie warunków opieki i wychowania, jakie są mu zapewniane,
 3. współpraca z instytucjami/organizacjami zaangażowanymi w sprawy małoletniego obywatela Ukrainy, a szczególnie przedstawicielami ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej,
 4. sporządzanie i przedstawianie Kierownikowi Działu Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych,
 5. oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej,
 6. oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne,
 7. oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 8. oświadczenie o nieorzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 9. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją.”

Oświadczenia do pobrania

Dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków – szczegółowych informacji udziela Dział Koordynacji Pracy Filii, tel. 12 616 53 20, e-mail: dk@mops.krakow.pl

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-05-24
Data aktualizacji: 2022-05-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź