MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja na stanowisko pracy: pomoc biurowa

 

 

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pomoc biurowa

 

Komórka organizacyjna: Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych        
Stanowisko: pomoc biurowa w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Wymagania niezbędne:(np. wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie zawodowe)
1.    spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych;
2.    wykształcenie minimum średnie;
3.    znajomość Systemu Obsługi Wsparcia PFRON i bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office.
Wymagania dodatkowe:
1.    znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2.    znajomość rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3.    znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
4.    znajomość ustawy o pomocy społecznej;
5.    dobra organizacja pracy, komunikatywność;
6.    kreatywność, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
7.    umiejętność redagowania pism;
8.    sprawność rachunkowa oraz organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.


Zadania:
1.    Prowadzenie spraw osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym:
a)    prowadzenie rejestru spraw i procedowanie wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia  – PFRON:
- sprawdzanie poprawności i kompletności składanych dokumentów,
- rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie w oparciu o zgromadzoną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz z uwzględnieniem wysokości limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
- pełnienie nadzoru i kontroli nad realizacją zadania i prawidłowym wykorzystaniem przekazanego dofinansowania,
b)    przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania dofinansowania przez beneficjentów,
c)    sporządzanie sprawozdań do PFRON z realizacji zadań,
d)    przygotowanie list płatniczych dotyczących przekazywania środków finansowych należnych indywidualnym osobom niepełnosprawnym,
e)    rozliczanie udzielonych dofinansowań,
f)    inne zadania wynikające z realizacji zadań Działu.
2.    Realizacja zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zlecanych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

Warunki pracy i płacy:
a. umowa o pracę na czas określony,
b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 3 300 – 3 600 zł. brutto
c. inne elementy wynagrodzenia, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników MOPS w Krakowie.
        
                                
5. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. cv,
c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)
d. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko pomocy biurowej„
g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w rekrutacji kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 4 lutego 2022 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Pomoc biurowa DR”.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-01-27
Data aktualizacji: 2022-01-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź