MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja na stanowisko KONSULTANT- PSYCHOLOG

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA WOLNE STANOWISKO

 

KONSULTANT- PSYCHOLOG - 1 etat

 

 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  powyżej 6%


1. Wymagania niezbędne:

 1. Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.


2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa.
 2. Praktyczna znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, prawa rodzinnego.
 3. Znajomość struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu: pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

3. Zakres obowiązków:

 1. Udzielanie wsparcia małoletnim przebywającym w pieczy zastępczej i osobom usamodzielnianym w tym:
  • łagodzenie skutków doświadczania straty i separacji;
  • budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rówieśnikami, pracownikami placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziną biologiczną;
  • przygotowania dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
  • wsparcie w pokonywaniu trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania bliskich i społecznie akceptowalnych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zdobywania umiejętności społecznych.
 2. Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą.
 3. Współpraca z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w zakresie przewidzianym ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne.
 5.  
 6. Opracowywanie diagnozy psychologicznej i sporządzenie opinii o dzieciach.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 8. Organizowanie lub prowadzenie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji dla osób sprawujących pieczę zastępczą,
 9. Współpraca z pracownikami sprawującymi nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu (0,8 etatu w Dziale Pomocy Dzieciom i 0,2 etatu w Zespole Ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej).

Zatrudnienie od 1.03.2022r.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3800,00 złotych do 4200,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS  w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy    Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych    w związku  z  prowadzoną rekrutacją na stanowisko – Konsultant-psycholog,
 7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w rekrutacji kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków,   ul. Józefińska 14 w terminie do 4 lutego 2022 roku. Koperta powinna zawierać adnotację   „Konsultant-psycholog”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-01-20
Data aktualizacji: 2022-01-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź