MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja: Terapeuta Zajęciowy

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Terapeuta Zajęciowy w Klubie Samopomocy - Specjalistycznym
 
(Projekt pn. „W SILE WIEKU 2”  realizowany przez MOPS w Krakowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)

1.Wymagania formalne:
kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu terapeuty zajęciowego:
wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy,
lub
ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,
lub
ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie terapeuty zajęciowego bądź uzyskanie dyplomu instruktora terapii zajęciowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
b. doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
c. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
d. doświadczenie w pracy z osobami po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera, lub inne zespoły otępienne,
e. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
f.  znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,
g.  znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

3. Zakres obowiązków:
a. świadczenie usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych, aktywizująco- usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz podopiecznych,
b. organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników projektu,
c. organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,
d. udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie,
e. wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych,
f.  udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
g. realizacja zadań wynikających z Regulaminu Klubu oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,
a. prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestników,
b. diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,
c. kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
d. dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,
e. współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
f.  prowadzenie dokumentacji podopiecznych,
g.  inne zlecone przez Przełożonego.

4.Warunki pracy i płacy:
a. umowa o pracę na czas określony,
b. wynagrodzenie zasadnicze: 3 200,00 zł brutto,
c. inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie,
d. wynagrodzenie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych”, w ramach projektu pn. „W SILE WIEKU 2”.

5.Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. cv,
c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
e. zaświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.
f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Terapeuta Zajęciowy w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym.”
g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

6.Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 23.07.2021 r. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Terapeuta Zajęciowy w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym.”
 

7. Ilość etatów

1 etat
 
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Dyrektor

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-06-14
Data aktualizacji: 2021-07-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat