MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Posiłek w szkole i w domu”

 

flagi i godło

 

Gmina Miejska Kraków realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 8 391 680 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Krakowa to 9 306 000 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2021 r. wynosi 17 697 680 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł.
Gmina Kraków, na podstawie Uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Świadczenia dla osób powyżej 150% kryterium dochodowego finansowane są w całości ze środków Gminy Miejskiej Kraków – w 2021 r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 900 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:
1.Pomoc w formie posiłku:
W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowy z podmiotami (lokalami gastronomicznymi) wyłonionymi w drodze zamówienia publicznego, w których następnie wydawane są posiłki dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:
- W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 056 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Natomiast dzieci, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1056 zł, a nie przekracza 1320 zł (250% kryterium dochodowego), mogą zostać objęte pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
- W przypadku pozostałych osób pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 150% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin 792 zł). Natomiast osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, a jednocześnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio kwoty 1 402  zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, otrzymują pomoc w formie posiłku za odpłatnością w wysokości 25% kosztu posiłku.

2.Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 051,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 792 zł w przypadku osób w rodzinie.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-06-11
Data aktualizacji: 2021-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat