MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

POSZUKUJE OSÓB

NA STANOWISKO

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie:
  a. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  b. wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość przepisów w zakresie działania: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, KPA.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność,odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na sytuacje stresowe, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.
 2. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków.
 3. Samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność.
 4. Umiejętność obsługi programów MS Office.
 5. Znajomość programu POMOST.
 6. Doświadczenie w pracy w instytucjach zajmujących się dziećmi i rodzinami.

3. Zakres obowiązków:

1). Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym poprzez:

 • prowadzenie pracy z dzieckiem i/lub rodziną z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dostosowanych do specyfiki odbiorców,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudności,
 • pomoc rodzinom zastępczym w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 • współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin zastępczych,
 • przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania bliskich i społecznie akceptowalnych kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zdobywania umiejętności społecznych,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych oraz kulturalno-rekreacyjnych dzieci,
 • budowanie pozytywnych relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną dziecka oraz utrzymywania kontaktów i tworzenia więzi dzieci z ich rodziną biologiczną;

  2). Przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną planu pomocy dziecku;
  3). Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  4). Dokonywanie okresowej oceny sytuacji opiekuńczo–wychowawczej dziecka, oceny rodziny zastępczej oraz przygotowanie planu pomocy dziecku, w tym udział w posiedzeniach ds. oceny sytuacji dziecka;
  5). Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz sytuacji jego rodziny, w tym o możliwościach powrotu dziecka pod opiekę rodziców biologicznych;
  6). Kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Miejsce pracy: Gmina Miejska Kraków.

Wynagrodzenie zasadnicze od 3300,00 do 3700,00 złotych brutto, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS  w Krakowie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy).
 4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczanie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 7. oświadczanie, iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 8. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku  z  prowadzoną rekrutacją na stanowisko – „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
 9. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w rekrutacji kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 5 maja 2021 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krakowie

Witold Kramarz

                                                                                                                                                                                                        

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-04-21
Data aktualizacji: 2021-04-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat