MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uzyskanie informacji o wysokości dochodu (termomodernizacja budynków jednorodzinnych)

W dniach od 15 do 30 kwietnia br. mieszkańcy Krakowa mogą składać wnioski o dotacje w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Dla osób ubiegających się o dotację w wysokości do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł, jednym z dokumentów wymaganych jako załącznik do wniosku o przyznanie dotacji jest pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoby, których dochód przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą ubiegać się dotację w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł - w takiej sytuacji jako załącznik do wniosku nie jest wymagana pisemna informacja o dochodzie wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną mieszkańcy mogą składać wymagane dokumenty:

  • w wersji elektronicznej

– przesyłając skany uzupełnionych dokumentów na adres e-mailowy MOPS w Krakowie do@mops.krakow.pl

– przesyłając dokumenty opatrzone podpisem zaufanym za pośrednictwem platformy ePuap - link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej MOPS, adres skrzynki ePuap MOPS: /mopskrakow/SkrytkaESP lub /mopskrakow/skrytka

– przesyłając dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym na adres e-mailowy MOPS w Krakowie do@mops.krakow.pl

  • w wersji papierowej

– osobiście w Punkcie Informacyjnym MOPS pok. 13 (parter) ul. Józefińska 14

– do skrzynek znajdujących się na korytarzu przy drzwiach wejściowych do budynku MOPS przy ulicy Józefińskiej 14

– przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie   ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.

 

Osoby korzystające aktualnie z przyznanej na podstawie decyzji administracyjnej pomocy MOPS, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym właściwej Filii MOPS, w celu uzyskania informacji o dochodzie.

 

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 616 54 08 lub bezpośrednio u pracownika punktu informacyjnego MOPS pok. 13 (parter) ul. Józefińska 14.

 

Dodatkowe informacje znajdują się także na stronach Urzędu Miasta Krakowa:

Rusza nabór wniosków o dotację na instalację OZE i termomodernizację

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

 

Wymagane dokumenty do uzyskania informacji o dochodzie

Dochód ustala się w oparciu o przepisy art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS znajduje się pełna treść procedury wraz z wymaganymi załącznikami Procedura MOPS-65 - link do procedury

Kwota do 250% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniająca do ubiegania się o dotację w wysokości do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa wynosi:
- do 1320 zł netto na osobę, w gospodarstwie wieloosobowym,
- do 1752,50 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Sposób ustalenia dochodu:
a) dochód ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie oświadczenia strony złożonego pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
b) za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (wniosku o dofinansowanie w ramach Programu termomodernizacji) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
c) do dochodu nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter motywacyjny albo socjalny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Informacje przydatne do poprawnego uzupełnienia wymaganej dokumentacji

 

Załącznik nr 1 Podanie (link do pobrania) - składa/podpisuje właściciel domu lub osoba posiadająca upoważnienie - ta sama osoba, która składa wniosek do Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK.

 

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:

- Załącznik nr 2 Zaświadczenie o wysokości dochodu (link do pobrania) - w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o dochodach uzyskanych w miesiącu ubiegłym - tj. za marzec 2021 r. Wymagany podpis i pieczęć pracodawcy. Dotyczy każdego członka rodziny (osoby wspólnie zamieszkującej i gospodarującej), który uzyskał dochód.

 

- Załącznik nr 3 Zaświadczenie o wysokości dochodu (link do pobrania)  - w przypadku umowy agencyjnej/umowy o dzieło/umowy zlecenia zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia uzyskanych w miesiącu ubiegłym - tj. za marzec 2021 r. Wymagany podpis i pieczęć pracodawcy. Dotyczy każdego członka rodziny (osoby wspólnie zamieszkującej i gospodarującej), który uzyskał dochód.

 

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o wysokości dochodu (link do pobrania) - w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o dochodach uzyskanych w  miesiącu ubiegłym - tj. za marzec 2021 r. Należy uzupełnić osobiście w przypadku braku załącznika nr 2. Uzupełnia każdy członek rodziny (osoba wspólnie zamieszkująca i ospodarująca), który uzyskał dochód.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne uzupełnienie informacji dotyczących przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz pozostałe punkty.

 

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o wysokości dochodu (link do pobrania) - w przypadku umowy agencyjnej/umowy o dzieło/umowy zlecenia zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia uzyskanych w miesiącu ubiegłym - tj. za marzec 2021 r. Należy uzupełnić osobiście w przypadku braku załącznika nr 3. Uzupełnia każdy pełnoletni członek rodziny (osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca), który uzyskał dochód.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne uzupełnienie informacji dotyczących przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz pozostałe punkty.

 

- Załącznik nr 6 (link do pobrania) - Oświadczenie strony o wysokości dochodu jednorazowego/wysokości uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za dany okres (np. tzw. "trzynastka"). Uzupełnia każdy pełnoletni członek rodziny (osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca). W przypadku nie uzyskania dochodu proszę napisać: brak dochodu.

 

- Załącznik nr 7 (link do pobrania) - Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – wypełniają tylko osoby w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok ubiegły.

 

- Załącznik nr 8 (link do pobrania) - Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzyskanego w miesiącu ubiegłym - tj. za marzec 2021 r. Wypełniają tylko osoby które uzyskały powyższy dochód.

 

- Załącznik nr 9 (link do pobrania)- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Uzupełnia każdy pełnoletni członek rodziny (osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca).

 

W skład dochodu wliczane są również dodatkowe świadczenia. Prosimy o dostarczenie kopii poniższych dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodów:

– decyzja o dodatku mieszkaniowym,

– zaświadczenie o wynagrodzeniu za praktykę,

– umowa najmu mieszkania/garażu itp. potwierdzenia przelewu płatności w danym miesiącu,

– zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium oraz stypendium naukowym,

– decyzje o świadczeniach rodzinnych, opiekuńczych, zasiłku pielęgnacyjnym,

– decyzje o zasiłku stałym i zasiłku okresowym z MOPS,

– decyzje o alimentach (Wyrok Sądu, wyciąg z banku potwierdzający kwotę przelewu) w danym miesiącu,

– decyzja o przyznaniu renty lub emerytury,

– zaświadczenie z urzędu gminy określające powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych – potwierdzenie składek KRUS, a jeśli grunt jest dzierżawiony – umowa dzierżawy oraz potwierdzenie przelewu z miesiąca ubiegłego, tj. z marca 2021 r.

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 14 dni. W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów pracownicy MOPS będą kontaktować się telefonicznie z wnioskodawcą.

W celu odbioru informacji o dochodach pracownik MOPS będzie kontaktował się telefonicznie z wnioskodawcą. W przypadku braku kontaktu z wnioskodawcą informacja zostanie wysłana pocztą tradycyjną pod wskazany w podaniu adres.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Karol Pytlarski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-04-09
Data aktualizacji: 2021-04-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat