Komunikat archiwalny

Oferta pracy dla terapeuty zajęciowego w Klubie Samopomocy

Oferta pracy dla terapeuty zajęciowego w Klubie Samopomocy
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Terapeuta zajęciowy w Klubie Samopomocy

Miejsce pracy: Kraków

Projekt pn. „W sile wieku” realizowany przez MOPS w Krakowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1.Wymagania formalne:

 • kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu terapeuty zajęciowego: - terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne
  w zawodzie terapeuta zajęciowy bądź ukończyła studia wyższe na kierunku lub
  w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia,
  w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  w zakresie terapeuty zajęciowego bądź uzyskała dyplom instruktora terapii zajęciowej.

2.Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office
  w stopniu bardzo dobrym.

3.Zakres obowiązków:

 • świadczenie usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych, aktywizująco- usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz podopiecznych,
 • organizowanie działań wynikających z usług świadczonych na rzecz podopiecznych,
 • organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników projektu,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobom starszym i ich rodzinom,
 • udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestników,
 • wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych,
 • nawiązywanie kontaktu z podopiecznym,
 • diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
 • dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
 • prowadzenie dokumentacji podopiecznych,
 • inne zlecone przez Kierownika placówki.

4.Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 2 500,00 zł.
 • inne dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie,
 • wynagrodzenie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych”, w ramach projektu pn. „W sile wieku”.

5.Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 • kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko terapeuty zajęciowego w Klubie Samopomocy”,
 • opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w rekrutacji kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych
  w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, w terminie do 22.06.2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – Terapeuta zajęciowy w Klubie Samopomocy”


7. Ilość etatów: 1

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Tagi: praca, MOPS

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz