Dopłaty do zwiększonych kosztów grzewczych

Rada Miasta Krakowa przyjęła 24 czerwca 2015r. Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Program obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dnia 6 lutego 2018r. weszła w życie Uchwała Nr XCII/2406/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w zakresie:

 • Wprowadzenia nowego wniosku o dofinansowanie
 • Wprowadzenie korzystniejszych zasad ustalania wysokości dofinansowania dla wnioskodawców osiągających dochody do 200% kryterium dochodowego, którzy będą mogli obecnie uzyskać dofinansowanie do maksymalnie 100 m2 powierzchni mieszkania (przed zmianą było to dofinansowanie maksymalnie do limitu powierzchni normatywnej).

Treść zmiany uchwały znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23111%26typ%3Du

Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Przesłanki do uzyskania pomocy:

 • przeprowadzona od dnia 14.09.2011r. do dnia 10.10.2019 roku (tj. w okresie obowiązywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – Program PONE) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. O pomoc można ubiegać się zarówno gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE, jak też w sytuacji, gdy zmiana ta została przeprowadzona przy pomocy innych źródeł finansowania.
 • dochód nieprzekraczający, w przypadku:
  • osoby samotnie gospodarującej – kwoty 3 505 zł netto (500 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)
  • wspólnego gospodarstwa domowego - 2 376 zł netto na osobę (450 % kryterium dochodowego rodziny)
 • zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu.
 • faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy, ustala się jako iloczyn: powierzchni lokalu, stawki dopłaty oraz współczynnika dochodu.

Stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

 • MPEC 17,02 PLN
 • gaz 28,47 PLN
 • energia elektryczna 65,96 PLN
 • olej opałowy 41,92 PLN

Współczynnik dochodu uzależniony jest natomiast od wysokości dochodu gospodarstwa domowego i wynosi odpowiednio:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

100% - dochód nie wyższy niż 1 402 zł,

75%, - dochód od 1402,01 do 2 453,50 zł,

50 % - dochód od 2 453,51  do 3 505 zł.

w przypadku osoby gospodarującej w rodzinie:

100% - dochód nie wyższy niż 1 056 zł,

75% - dochód od 1 056,01 do 1 848 zł,

50 % - dochód od 1 848,01 do 2 376 zł.

Tryb udzielania pomocy:

 • Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego.
 • Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-27

 • Wniosek należy złożyć we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii MOPS - znajdź swoją Filię.
 • Wniosek można także złożyć elektronicznie poprzez ePUAP (dotyczy osób, które mają założoną skrzynkę oraz posiadają profil zaufany)

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-do-zwiekszonych-kosztow-grzewczych-lokalu-zwiazanych-z-trwala-zmiana-systemu

 

 • W toku postępowania nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację osoby lub rodziny ustala się na podstawie wniosku i załączanych dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu ustalanego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 • Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przy udziale Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, który dokonuje potwierdzenia dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych.

Potwierdzenie dokonania trwałej zmiany system ogrzewania dokonywane jest:

- w przypadku lokalu w którym zmieniono system ogrzewania z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE – na podstawie dokumentów posiadanych przez Wydział.

- w przypadku lokalu, w którym zmieniono system ogrzewania przy pomocy innych źródeł finansowania - na podstawie: dokumentów załączanych przez stronę do wniosku, kontroli w lokalu przeprowadzanej przez Wydział celem stwierdzenia braku czynnych pieców i kotłowni węglowych.
 

Poniższa, zmieniona wersja kalkulatora obowiązuje od 1 października 2018 r.

Zamieszczony poniżej kalkulator oblicza wysokość dofinansowania:

Kalkulator - Program Osłonowy
Uzupełnij pola wartości wpisując dane lub wybierając je z listy.
powierzchnia lokalu z wyłączeniem pomieszczeń przynależnych do lokalu takich jak: piwnica, strych, komórka, garaż, zabudowane loggie, ogrzewana przy wykorzystaniu jednego z systemów proekologicznych
liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
Dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów w rodzinie osób w rodzinie bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (tzw dochód „netto” – z odliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy). Od dochodu odlicza się ponadto kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dochód ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8 i nast.)
liczba miesięcy w roku kalendarzowym objętym pomocą, przypadających na okres po dokonaniu zmiany systemu ogrzewania
Roczna wysokość pomocy: -