MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dopłaty do zwiększonych kosztów grzewczych

Gmina Miejska Kraków w latach 2023 – 2026 będzie kontynuować realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. W dniu 25 stycznia 2023 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIV/2834/23 w sprawie realizacji Programu.

Program będzie realizowany na dotychczasowych zasadach, przy czym podwyższone zostały stawki dopłaty do poszczególnych rodzajów ogrzewania.

Obowiązująca uchwała w sprawie Programu znajduje się pod linkiem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D26938%26typ%3Du

Przesłanki do uzyskania pomocy:

przeprowadzona w okresie od dnia 14.09.2011 r. do dnia 10 października 2019 r. (tj. w okresie obowiązywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – Program PONE) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. O pomoc można ubiegać się zarówno gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE, jak też w sytuacji, gdy zmiana ta została przeprowadzona przy pomocy innych źródeł finansowania.

dochód nieprzekraczający, w przypadku:

osoby samotnie gospodarującej – kwoty 1552 zł (200 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)

wspólnego gospodarstwa domowego - 1200 zł na osobę (200 % kryterium dochodowego rodziny)

zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu.

faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy, ustala się jako iloczyn powierzchni lokalu oraz stawki dopłaty.

Stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

MPEC 23,26 PLN

gaz 39,03 PLN

energia elektryczna 87,50 PLN

olej opałowy 90,64 PLN

Tryb udzielania pomocy:

Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego.

Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

Wniosek należy złożyć we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii MOPS - znajdź swoją Filię.

W toku postępowania nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację osoby lub rodziny ustala się na podstawie wniosku i załączanych dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu ustalanego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przy udziale Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK (komórka właściwa do spraw PONE), który dokonuje potwierdzenia dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych.

Potwierdzenie dokonania trwałej zmiany system ogrzewania dokonywane jest:

- w przypadku lokalu w którym zmieniono system ogrzewania z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE – na podstawie dokumentów posiadanych przez Wydział ds. Jakości Powietrza.

- w przypadku lokalu, w którym zmieniono system ogrzewania przy pomocy innych źródeł finansowania - na podstawie: dokumentów załączanych przez stronę do wniosku, kontroli w lokalu przeprowadzanej przez Wydział ds. Jakości Powietrza celem stwierdzenia braku czynnych pieców i kotłowni węglowych.

 

Zamieszczony poniżej kalkulator oblicza wysokość dofinansowania w 2023 r.:

Kalkulator - Program Osłonowy
Uzupełnij pola wartości wpisując dane lub wybierając je z listy.
powierzchnia lokalu z wyłączeniem pomieszczeń przynależnych do lokalu takich jak: piwnica, strych, komórka, garaż, zabudowane loggie, ogrzewana przy wykorzystaniu jednego z systemów proekologicznych
liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
Dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów w rodzinie osób w rodzinie bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (tzw dochód „netto” – z odliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy). Od dochodu odlicza się ponadto kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dochód ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8 i nast.)
 
liczba miesięcy w roku kalendarzowym objętym pomocą, przypadających na okres po dokonaniu zmiany systemu ogrzewania
Roczna wysokość pomocy: -
Tagi: pomoc, MOPS
Powrót