MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dopłaty do zwiększonych kosztów grzewczych

Rada Miasta Krakowa przyjęła 24 czerwca 2015 r. Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Program obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dnia 13 czerwca 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XL/1027/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15.

Treść zmiany uchwały znajduje się pod linkiem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24931%26typ%3Du

Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Przesłanki do uzyskania pomocy:

 • przeprowadzona od dnia 14.09.2011r. do dnia 10.10.2019 roku (tj. w okresie obowiązywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – Program PONE) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. O pomoc można ubiegać się zarówno gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE, jak też w sytuacji, gdy zmiana ta została przeprowadzona przy pomocy innych źródeł finansowania.
 • dochód nieprzekraczający, w przypadku:
  • osoby samotnie gospodarującej – kwoty 1 552 zł netto (200 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)
  • wspólnego gospodarstwa domowego – kwoty 1 200 zł netto na osobę (200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)
 • zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu.
 • faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy, ustala się jako iloczyn: powierzchni faktycznej lokalu oraz stawki dopłaty.

Ustalając wysokość pomocy uwzględnia się powierzchnię faktyczną lokalu, jednak nie większą niż 100 m. kw.

Stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

 • MPEC 17,02 PLN
 • gaz 28,47 PLN
 • energia elektryczna 65,96 PLN
 • olej opałowy 41,92 PLN

Tryb udzielania pomocy:

 • Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego.
 • Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-27

 • Wniosek należy złożyć we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii MOPS - znajdź swoją Filię.
 • Wniosek można także złożyć elektronicznie poprzez ePUAP (dotyczy osób, które mają założoną skrzynkę oraz posiadają profil zaufany)

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-do-zwiekszonych-kosztow-grzewczych-lokalu-zwiazanych-z-trwala-zmiana-systemu

 • W toku postępowania nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację osoby lub rodziny ustala się na podstawie wniosku i załączanych dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu ustalanego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 • Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przy udziale Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK, który dokonuje potwierdzenia dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych.

Potwierdzenie dokonania trwałej zmiany system ogrzewania dokonywane jest:

- w przypadku lokalu w którym zmieniono system ogrzewania z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE – na podstawie dokumentów posiadanych przez Wydział.

- w przypadku lokalu, w którym zmieniono system ogrzewania przy pomocy innych źródeł finansowania - na podstawie: dokumentów załączanych przez stronę do wniosku, kontroli w lokalu przeprowadzanej przez Wydział celem stwierdzenia braku czynnych pieców i kotłowni węglowych.
 

Poniższa wersja kalkulatora obowiązuje dla postępowań administracyjnych wszczętych od dnia 13 czerwca 2020 r.

Zamieszczony poniżej kalkulator oblicza wysokość dofinansowania:

Kalkulator - Program Osłonowy
Uzupełnij pola wartości wpisując dane lub wybierając je z listy.
powierzchnia lokalu z wyłączeniem pomieszczeń przynależnych do lokalu takich jak: piwnica, strych, komórka, garaż, zabudowane loggie, ogrzewana przy wykorzystaniu jednego z systemów proekologicznych
liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
Dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów w rodzinie osób w rodzinie bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (tzw dochód „netto” – z odliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy). Od dochodu odlicza się ponadto kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dochód ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8 i nast.)
 
liczba miesięcy w roku kalendarzowym objętym pomocą, przypadających na okres po dokonaniu zmiany systemu ogrzewania
Roczna wysokość pomocy: -