MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Filia nr 6

Adres: ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków
E-MAIL f6@mops.krakow.pl
Symbol F6
Kierownik

Urszula Nowak

Telefon
Fax

Filia właściwa dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa.


Zadania realizowane są przez Filię w następujących zespołach:

 

1. Zespół ds. usług i świadczeń (ZdsS) odpowiada za następujące zadania:

 

1)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

a)      świadczeń pieniężnych:

-        zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

-        zasiłek okresowy,

-        zasiłek stały,

b)      świadczeń niepieniężnych:

-        posiłek,

-        usługi opiekuńcze,

-        usługi opiekuńcze specjalistyczne,

-        sprawienie pogrzebu,

-        składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-        składki na ubezpieczenie społeczne;

-        pobyt w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi;

2)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

3)      pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4)      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

5)      prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań należących do zadań innych komórek organizacyjnych:

a)      kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

b)      kierowanie do mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób starszych i niepełnosprawnych,

c)      zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,

d)      udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez osoby o zwiększenie limitu dofinansowania;

6)      prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności ustalanie uprawnień do:

a)      świadczeń opiekuńczych,

b)      dodatków mieszkaniowych,

c)      obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach Gminy Miejskiej Kraków,

d)      świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

7)      potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;

8)      przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;

9)      ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

10)  realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a)      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

b)      zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

11)  przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12)  pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem

13)  prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

2. Zespół ds. Pracy Socjalnej (ZdsPS) odpowiada za następujące zadania:

1)      prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;

2)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

3)      pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4)      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

5)      organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;

6)      realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:

a)      prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

b)      realizację usługi asystenta rodziny,

c)      przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 tej ustawy oraz art. 30 ust. 2 ustawy;

7)      realizację zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;

8)      świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;

9)      realizację zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

10)  realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a)      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej;

b)      zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

11)  realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

 

Pracownicy socjalni w ramach Zespołu ds. Pracy Socjalnej wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

 

3. Zespół Informacji i Obsługi (ZI) - w Filii nr 6 zadania Zespołu realizuje Dział Informacji i Obsługi ( ID2 )

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót