MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2022 roku

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2022 roku

1) Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

2) Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym tj. pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ.

3) Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.

4) Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

5) Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, biorąc pod uwagę wskazane w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcje lub schorzenia.

6) Krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów udostępniony jest na stronie internetowej http://empatia.mpips.gov.pl

7) Osoba niepełnosprawna skierowana na turnus rehabilitacyjny, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą na turnus aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

8) Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów turnusu rehabilitacyjnego poniesionych przed przyznaniem dofinansowania.

9) Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie wnioskodawcy.

10) Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

11) Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Przy czym, za datę uczestnictwa w turnusie uznaje się datę rozpoczęcia turnusu.


12) Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi:

a. 50% przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku, gdy kryterium jest przekroczone dofinansowanie podlega pomniejszeniu o wielkość kwoty przekroczenia.

Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe a kwota przekroczenia jest równa lub wyższa od ustalonej kwoty dofinansowania.

Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez
Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

13) Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyznawane jest w oparciu o następującą hierarchię uwzględniającą stopień niepełnosprawności i rok ostatniego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

a.  dzieci i młodzież w wieku do 16 lat oraz osoby w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,

b.  osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania lub otrzymały ostatnie dofinansowanie nie później niż w 2012 roku,

c.  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2013-2015,

d. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2013-2015,

e.  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2016-2018,

f. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2016-2018,

g.  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2019-2020,

h.  osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2019-2020,

i.  osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania lub otrzymały dofinansowanie nie później niż w 2020 roku,

j.  w przypadku nie wykorzystania środków finansowych przez osoby wymienione w pkt. a) – i) pozostałe osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie w 2021 roku.

14)  Wysokość dofinansowania wynosi:

a. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla

- osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 oraz

- osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

b. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

d. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla

- opiekuna osoby niepełnosprawnej ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz

- osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

 

Wniosek tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2020-01-16
Data aktualizacji: 2022-01-10
Powrót