MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 2024 roku

1) Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub uzyskały zgodę właściciela budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.

2) Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

 3) Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.

 4) Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie:

-  do 95% zakwalifikowanych prac dla wnioskodawcy będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych oraz gdy wnioskodawcą jest niepełnosprawne dziecko mieszkające w rodzinie nie więcej jednak niż do 30 000 zł,

-  do 80% zakwalifikowanych prac w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu wynika, iż właścicielem mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych nie jest wnioskodawca (z wyłączeniem współmałżonka) nie więcej jednak niż do 15 000 zł,

-  do 95% kosztów zakupu i montażu wnioskowanego pozostałego sprzętu typu platformy przyschodowej, krzesełka schodowe, podjazdy itp., nie więcej jednak niż 50 000 zł.

5) Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Funduszu nie mogą być objęte:

  • żadne urządzenie montowane w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, typu windy i platformy schodowe,
  • mieszkania w stanie deweloperskim lub będące w trakcie prac wykończeniowych,
  • mieszkania zakupione oraz zamienione po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy,
  • mieszkania, do których wnioskodawcy dysponują tytułem prawnym na czas określony, krótszym niż 5 lat od chwili złożenia wniosku,
  • prace o charakterze remontowo- wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu standardu pomieszczeń np.: wymian instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

6) Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania.

7) Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a Ośrodek na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji lub przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji zadania.

Informacje dotyczące rozpatrywania wniosku:

1)  Pracownik merytoryczny prowadzący sprawę dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień we wniosku MOPS w terminie do 10 dni od jego złożenia informuje pisemnie wnioskodawcę o występujących  uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni. Nieusunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie  powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2) Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym pracownicy MOPS:

- dokonują weryfikacji zakresu wnioskowanych robót zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w danym roku,

- dokonują oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy w oparciu o kartę oceny merytorycznej wniosku – załącznik 2 do procedury tutaj.

3) Na podstawie złożonego wniosku oraz załączonej dokumentacji pracownik merytoryczny  kwalifikuje zakres prac do objęcia ich dofinansowaniem. Wysokość dofinansowania zakwalifikowanych prac ustala się na podstawie kalkulacji kosztorysowej sporządzonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z  Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Na prace nie objęte kalkulacją kosztorysową wnioskodawca przedstawia ofertę cenową lub kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Kosztorys ofertowy weryfikowany jest przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4) Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac i wysokości dofinansowania. Zostaje zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji w terminie 30 dni w zakresie:

- oświadczenia o akceptacji przedstawionego zakresu prac oraz kwoty dofinansowania, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

- oświadczenia, że będzie osobiście zlecać i nadzorować roboty lub przedłożenia pełnomocnictwa inwestora zastępczego albo inspektora nadzoru budowlanego.

5) Po dostarczeniu w/w dokumentów i ich weryfikacji Ośrodek sporządza umowę dofinansowania dla wnioskodawcy.

6) Przekazanie dofinansowania następuje po wykonaniu prac oraz dostarczeniu przez wnioskodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia prac:

- umowy z wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie robót remontowo –budowlanych,

- dowodu uiszczenia kwoty udziału własnego w formie stosownej adnotacji wykonawcy na fakturze lub w formie dowodu wpłaty,

- bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zleconych robót, podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót, opatrzonego przez Wnioskodawcę klauzulą „prace zostały wykonane w całości, nie wnoszę zastrzeżeń co do ilości i jakości wykonywanych robót”,

- dokumentacji fotograficznej wraz z podaniem wymiarów pomieszczeń i dostosowanych elementów,

- oświadczenia wnioskodawcy, że bariery zostały zlikwidowane a pomieszczenie dostosowane do jego potrzeb,

- rachunku/faktury wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę robót, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty jej wystawienia.

7) MOPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania prac wskazanych w umowie przez wykonawcę robót, a w szczególności z tytułu ich wad i powstałe w związku z tym szkody, opóźnienia oraz wykonanie prac niezgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy prawo budowlane. Wszystkie prace budowlane przeprowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.).

Proponowany katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna:

1) Budowa indywidualnej pochylni wychodzącej bezpośrednio z miejsca zamieszkania wnioskodawcy tj. balkonu, okna, tarasu, dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu umożliwiającą samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne jest nie możliwe.

2) Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

3) Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu umożliwienia samodzielnego funkcjonowania, np.:

- zakup i montaż umywalki wraz z baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60 cm (pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń),

- wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym – jej wymiary nie mogą być mniejsze niż 100x110 cm, ze spadkiem 1-2% w kierunku odpływu,

- zakup i montaż wspornika kotary z kotarą (przy montażu należy zachować obszar powierzchni manewrowej nie mniejszej niż powierzchnia wolnej przestrzeni kąpielowej czyli 100 x110 cm),

- ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, wyłącznie w miejscach sanitarnych (powierzchnia kąpielowa oraz powierzchnia umywalkowa),

- likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych -  płytki ceramiczne – klasa antypoślizgowości od R10 do R13,

- zakup i montaż poręczy (pochwyt prosty 30 cm, pochwyt prosty 60 cm, pochwyt kątowy 30x60 cm, pochwyt łukowy stały 60 cm, pochwyt łukowy składany 60 cm),

- zakup i montaż siedziska prysznicowego dostosowanego indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

- zakup i montaż miski ustępowej dostosowanej indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej tylko w przypadku konieczności podwyższenia lub obniżenia jej wysokości. Za podwyższenie lub obniżenie miski ustępowej uznaje się zmianę jej wysokości liczonej od podłoża do obrzeża muszli.

- zakup i montaż deski sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska ma być twarda i stabilna).

4) W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego:

- poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wewnętrznych; drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza,

-  montaż drzwi zewnętrznych; drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w  świetle ościeżnicy,

-  poszerzenie otworu drzwiowego – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny   mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m,

- dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami (maksymalna wysokość klamki od poziomu posadzki – 120 cm, w przypadku drzwi balkonowych dodatkowe zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podstopnicą wózka do wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki, w przypadku montażu szyby hartowanej należy przedłożyć certyfikat),

- obniżenie/podwyższenie gniazd elektrycznych, wyłączników światła i innych,

- wykonanie i montaż odbojników.

5) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier  w pomieszczeniach uwzględnia się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowania lokalu i ciągów komunikacyjnych.

 

Wniosek o dofinansowanie tutaj

Zaświadczenie lekarskie tutaj

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2019-11-08
Data aktualizacji: 2024-01-08
Powrót