MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE: USŁUGA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DOFINANSOWANIE: 1 981 184 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 2 208 814 zł

 

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania  umożliwia osobom z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia,  ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, przy zachowaniu prawa osób niepełnosprawnych do samostanowienia i poszanowania ich woli.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 Usługi asystenta w 2022 roku polegały w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, tj. czynnościach samoobsługowych, higieny osobistej, czynnościach pielęgnacyjnych;
 • powadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 • przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania, tj. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 W wyniku realizacji zadania asystenturą osobistą w 2022 roku objętych zostało 266 osób z niepełnosprawnością, na rzecz których wykonano 63 592 godziny usług.

Wprowadzona w czerwcu 2022 r. zmiana Programu resortowego umożliwiła korzystanie z usług asystencji osobistej obywatelom Ukrainy.

Do udziału w Programie kwalifikowali się obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i którym został nadany numer PESEL, będący osobami niepełnosprawnymi:

 • posiadającymi dokument potwierdzający I stopień niepełnosprawności, wydany
  w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności lub
 • nieposiadającymi dokumentu, o którym mowa w lit. a, które złożyły oświadczenie o jego posiadaniu.

Obywatel Ukrainy miał obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niepełnosprawność.

 

W 2023 roku program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” kontynuowany jest w ramach edycji 2023.

Zgłoszenia do Programu można składać w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Informację na temat właściwej filii można znaleźć pod adresem: https://mops.krakow.pl/212366,artykul,znajdz_filie.html

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2022-03-18
Data aktualizacji: 2023-02-08
Powrót