Dyrektor (D)

Witold Kramarz

ul. Józefińska 14, II piętro, pok. 201 (wejście przez sekretariat pok. 202)
tel. 12 616-53-03

+48 (12) 616-53-06

+48 (12) 616-53-99

 

1. Dyrektor kieruje pracą MOPS poprzez wydawanie zarządzeń, regulaminów, poleceń służbowych oraz podejmowanie innych decyzji kierowniczych.

2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy: Działu Personalnego, Działu Finansowo-Księgowego, Kierownicy: Sekcji Strategii i Informacji,  Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Radcowie Prawni, Stanowisko Audytu Wewnętrznego, Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3. Dyrektor:

1) reprezentuje MOPS na zewnątrz i w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa pełnomocnictwa upoważniony jest do składania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i udzielania dalszych pełnomocnictw;

2) występuje do Prezydenta Miasta Krakowa o upoważnienie innych osób do wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji zadań statutowych MOPS;

3) podejmuje decyzje dotyczące planowania i realizacji budżetu MOPS w oparciu o wnioski przygotowane przez Sekcję Planowania i Monitoringu, uzgodnione odpowiednio z Zastępcami Dyrektora, Kierownikami Działów i Sekcji;

4) może w drodze polecenia służbowego zobowiązać i upoważnić Zastępców Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników MOPS do wykonywania w jego imieniu zadań zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora;

5) sprawuje kontrolę zarządczą w MOPS na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz aktach prawa miejscowego Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w odniesieniu do zadań realizowanych przez bezpośrednio podległych służbowo kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust.2.

4. Dyrektor w szczególności w celu poprawy jakości i efektywności pracy MOPS, usprawnienia obsługi klientów MOPS oraz współpracy w doskonaleniu zawodowym pracowników MOPS może tworzyć w drodze odrębnego zarządzenia zespoły zadaniowe, w szczególności do realizacji projektów, których zakres wykracza poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej MOPS.

5. Dyrektor MOPS dla sprawniejszej realizacji zadań oraz w celu optymalnego wykorzystania zasobów, może określić, w drodze zarządzenia, dla niektórych zadań Filii inny podział terytorialny i organizacyjny.

6. W komórce organizacyjnej, w której zatrudnieni są pracownicy w wymiarze więcej niż 12 etatów, Dyrektor może wyrazić zgodę na wyodrębnienie stanowiska zastępcy kierownika komórki lub zespołu.

7. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora do Spraw Pomocy Specjalistycznej, w przypadku jego równoczesnej nieobecności - Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjnych, a w przypadku równoczesnej nieobecności Dyrektora, Zastępcy Dyrektora do Spraw Pomocy Specjalistycznej  i Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjnych – Zastępca Dyrektora do Spraw Pomocy Środowiskowej.

 

 

Nazwa Kategoria
Dział Finansowo–Księgowy
ul. Józefińska 14 30-529 Kraków
Dyrektor Pokaż na mapie
Dział Personalny
ul. Józefińska 14 30-529 Kraków
Dyrektor Pokaż na mapie
Główny Księgowy
ul. Józefińska 14 30-529 Kraków
Dyrektor Pokaż na mapie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Józefińska 14 30-529 Kraków
Dyrektor Pokaż na mapie
Sekcja Kontroli Wewnętrznej
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, os. Górali 19 31-961 Kraków
Dyrektor Pokaż na mapie
Sekcja Strategii i Informacji
Józefińska 14 30-529 Kraków
Dyrektor Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
Tagi: MOPS, dyrektor
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych

Zobacz