Aktywny samorząd 2018

                                jpg                                                            

Aktywny  samorząd  2018

 

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Miejska Kraków przystąpiła w roku bieżącym do realizacji programu „Aktywny samorząd”. W imieniu Gminy, Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

W 2018 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I   Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Procedura MOPS 47 - pomoc w likwidacji bariery transportowej w ramach „Obszaru A” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.05.2018 r. do 30.08.2018 r.;

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Procedura MOPS 48 - pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach „Obszaru B” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.06.2018 r. do 30.08.2018 r.;

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Procedura MOPS 49 - pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach „Obszaru C” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.04.2018 r. do 30.08.2018 r.;

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Procedura MOPS 50 - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach „Obszaru D” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.05.2018 r. do 30.08.2018 r.;

W Module I Ośrodek przyjął następujące priorytety rozpatrywania wniosków:

- w ramach środków inwestycyjnych:

 1. Obszar  C – Zadanie 3;
 2. Obszar  C – Zadanie 4;
 3. Obszar  C – Zadanie 2;
 4. Obszar A – Zadanie 1;
 5. Obszar B – Zadanie 1:

– w ramach środków bieżących:

 1. Obszar D;
 2. Obszar A – Zadanie 2;
 3. Obszar B – Zadanie 2.

MODUŁ II   Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł II obejmuje dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym /zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także koszty przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Procedura MOPS 51 - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Moduł II semestr letni 2017/2018                                 – od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.
 • Moduł II semestr zimowy 2018/2019                             – od 01.08.2018 r. do 10.10.2018 r.

 

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14, w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w godz. od 8.00 do 15.00.  
Zapytania można kierować na adres e-mail:
dr@mops.krakow.pl  . W treści pytania prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu, celem nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi przez pracownika. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o zapoznanie się
z ww. Procedurami MOPS 47 – 51 przygotowanymi dla Wnioskodawców a dotyczącymi realizacji poszczególnych zadań.  W nich znajdą Państwo odpowiedź na podstawowe pytania, takie jak: kto może skorzystać z dofinansowania w Programie, jaka jest wysokość dofinansowania czy też, co może zostać dofinansowane.

Osoby realizujące zadanie : Wojciech Święch   - tel. 12 616 54 05 

                                               Ewelina Blaski       - tel. 12 616 54 03

 

Więcej informacji dla Wnioskodawców w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” zamieszczonych jest na stronie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków