Kontakt rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dział Koordynacji Pracy Filii

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-MAIL dm@mops.krakow.pl
Symbol DM
Kierownik

Sabina Korbiel

Telefon
Fax

Zakres działań  Działu Koordynacji Pracy Filii

1. Kierownik Działu koordynuje realizacje limitów wydatków Filii MOPS oraz przygotowuje zbiorcze zestawienie w zakresie sprawozdawczości i monitoringu dotyczącego zadań Filii MOPS.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zadań realizowanych przez Dział Koordynacji Pracy Filii, Dział Pomocy Bezdomnym, Filie MOPS, Dział Informacji i Obsługi; Klub Integracji Społecznej;

2) przygotowywanie procedur i instrukcji w zakresie organizacji pracy Filii i zadań realizowanych przez Filie MOPS i Dział Pomocy Bezdomnym;

3) udział w przygotowywaniu i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, w tym tworzenie programów osłonowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

4) koordynacja realizacji programów:

a) programu „posiłek w szkole i domu”;

b) rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, w zakresie zadań Prezydenta Miasta Krakowa;

5) koordynacja realizacji świadczeń materialnych o charakterze socjalnym, przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty;

6) koordynacja realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie:

a) opracowywania 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny,

b) przygotowywania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawianie ich Prezydentowi Miasta Krakowa,

7) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8) nadzór nad Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, w tym analiza i weryfikacja planu finansowego, opiniowanie wniosków inwestycyjnych, opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Interwencji Krzysowej;

9) analiza informacji oraz przedstawianie wniosków, propozycji rozwiązań w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz innych usług asystenckich ;

10) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 Regulaminu organizacyjnego MOPS wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Dział;

11) udzielanie konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym MOPS;

12) koordynowanie działań MOPS w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie leczenia lub umieszczania w domu pomocy społecznej bez zgody osoby, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;

13) potwierdzanie statusu materialnego osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na dokumentach przedkładanych w celu uzyskania z instytucji zagranicznych zapomogi dla osoby potrzebującej;

14) organizacja doskonalenia zawodowego, w tym ścieżki awansu zawodowego oraz systemu wdrażania do pracy nowo zatrudnionych pracowników socjalnych i asystentów rodziny ;

15) wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie.

16) organizowanie placówek wsparcia dziennego;

17) organizowanie mieszkań chronionych dla kobiet i kobiet z dziećmi;

18) organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.

 

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót