MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dział Pomocy Bezdomnym

Adres: os. Teatralne 24, 31-946 Kraków
E-MAIL db@mops.krakow.pl
Symbol DB
Kierownik

Małgorzata Kurdybacz

Telefon
Fax

Streetwork dla Osób Bezdomnych

Karolina Gajda, telefon 607 806 813,

Łukasz Filek, telefon 780 579 594,

Anna Orzechowska, telefon 781 977 201,

Łukasz Kisiel, telefon 781 977 203

 

Streetworkerzy realizują konsultacje dla osób bezdomnych w poniedziałki w godzinach 13.00-15.30 i we wtorki w godzinach 09.00-12.00 przy ul. Rakowickiej 21/4.

Na domofonie należy wybrać nr 44

 

Pomoc dla osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (PDF) - stan na 23.02.2024 r.

 

Zakres działań Działu Pomocy Bezdomnym

1. Kierownik Działu lub Kierownik Zespołu ds. Świadczeń, wydaje na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanego na wniosek Dyrektora decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

2. Do zadań Działu należy realizacja zadań wobec osób bezdomnych lub pozbawionych schronienia oraz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych przebywających w specjalistycznych placówkach pomocy osobom uzależnionym.

3. W skład Działu Pomocy Bezdomnym wchodzą Zespoły:
a) Zespół ds. Świadczeń (ZdsS);
b) Zespół ds. Pracy Socjalnej i Organizacji Usług (ZdsPSiU);
c) Zespół Informacji i Obsługi (ZI) - w Dziale Pomocy Bezdomnym zadania Zespołu
realizuje Dział Informacji i Obsługi ( ID1 )


4. Zespół ds. Świadczeń realizuje następujące zadania:
   1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
       a) świadczeń pieniężnych:
           - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
           - zasiłek okresowy,
           - zasiłek stały,
       b) świadczeń niepieniężnych:
           - posiłek,
           - sprawienie pogrzebu, w tym dla osób o nieustalonej tożsamości,
           - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
           - schronienie,
           - pobyt w mieszkaniu chronionym,
           - bilet kredytowany,
           - pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla kobiet i kobiet z dziećmi;
   2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej    pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
   3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
   4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym  funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
   5) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań innych komórek organizacyjnych:
       a) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
       b) kierowanie do mieszkań chronionych wspieranych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób w podeszłym wieku,
       c) zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,
       d) zapewnienie usług opiekuńczych (w razie niezbędnej potrzeby),
       e) zapewnienie usług opiekuńczych specjalistycznych (w razie niezbędnej potrzeby);
   6) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w sprawach ustalenia uprawnień do:
       a) świadczeń opiekuńczych,
       b) świadczeń wychowawczych,
       c) dodatków mieszkaniowych (w razie potrzeby);
   7) ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
   8) przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
   9) zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
      a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie
          skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,
      b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem KIS  prowadzonego w ramach MOPS w Krakowie, o którym mowa w rozdziale 17 niniejszego Regulaminu;
  10) wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie;
  11) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem;
  12) przeprowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

3. Zespół ds. Pracy Socjalnej i Organizacji Usług (ZdsPSiU), realizuje następujące zadania:
   1) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną, w tym metodą streetwork;
   2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
   3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
   4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym
       funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
   5) organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;
   6) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:
       a) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 tej ustawy oraz art. 30 ust. 2 ustawy,
       b) współpraca z asystentem rodzinnym;
   7) zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
   8) zadania ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
   9) zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
       a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie   skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,
       b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem
           uczestników Klubu Integracji Społecznej MOPS; o którym mowa w rozdziale 17 niniejszego Regulaminu;
  10) usługa asystenta osoby bezdomnej;
  11) rozpoznawanie zjawiska bezdomności w Krakowie, prowadzenie ewidencji tej grupy osób oraz przedstawianie wniosków w zakresie polityki Gminy Miejskiej Kraków wobec problemu bezdomności;
  12) opracowanie materiałów informacyjnych i prezentacji z zakresu bezdomności;
  13) opracowanie dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Gminy Miejskiej Kraków w zakresie bezdomności, w formie m.in:
       a) oceny zasobów pomocy społecznej,
       b) sprawozdań z działalności MOPS;
  14) opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie problemu bezdomności;
  15) współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne, w sferach pomocy społecznej oraz  
       działalności charytatywnej w obszarze bezdomności;
  16) organizowanie usług (opracowanie zasad funkcjonowania, nadzór i koordynacja lub prowadzenie) wsparcia osobom bezdomnym realizowanych dla osób bezdomnych przez Gminę Miejską Kraków, w tym:
       a) nadzór nad zadaniami zleconymi podmiotom niepublicznym, rozliczanie dotacji oraz kontrola podmiotów realizujących powierzone zadanie w zakresie określonym w umowie i poleceniu służbowym Dyrektora MOPS; opracowanie oraz aktualizacja planów finansowych, 
       b) prowadzenie zadań świadczących pomoc dla osób bezdomnych zgodnie z poleceniem służbowym Dyrektora MOPS;
  17) przygotowanie projektów instrukcji, procedur wewnętrznych w zakresie organizacji zadań realizowanych wyłącznie przez Dział.

5. Pracownicy socjalni w ramach Zespołu ds. Pracy Socjalnej i Organizacji Usług wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót