MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-MAIL dr@mops.krakow.pl
Symbol DR
Kierownik

Dorota Herian

 

Telefon
Fax

Zakres działań Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1. Kierownik Działu lub wskazany przez niego pracownik, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanego na wniosek Dyrektora, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

2. Do zadań Działu należy :

1) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,

g) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

h) nadzoru nad funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej;

2) współdziałanie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych przy opracowywaniu oraz aktualizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, w zakresie zadań realizowanych przez MOPS, oraz opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości w tym zakresie;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, zrzeszającymi osoby niepełnosprawne oraz z instytucjami w zakresie realizowanych zadań;

4) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 Regulaminu wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Dział, w szczególności prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej finansowanych w części przez Gminę Miejską Kraków;

5) opracowywanie informacji oraz sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy;

6) realizacja innych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, określonych w odrębnych ustawach, umowach zawartych przez Gminę Miejską Kraków z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami, lub wykonywanych na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót