MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dział Finansowo–Księgowy

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-MAIL fk@mops.krakow.pl
Symbol FK
Telefon
Fax

Zakres działań Działu Finansowo-Księgowego

1. Kierownik Działu podejmuje działania w imieniu Dyrektora w stosunku do innych komórek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

2. Do zadań Działu należą:

1) zadania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach Publicznych;

2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

3) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej;

4) ewidencjonowanie zobowiązań  kontrahentów MOPS na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne MOPS odpowiedzialne za ich realizację;

5) ewidencja należności MOPS podlegających egzekucji administracyjnej, monitorowanie terminowości wpłat oraz prowadzenie działań w zakresie egzekucji tych należności;

6) ewidencja należności cywilnoprawnych oraz monitorowanie terminowości wpłat należności, wraz z przekazaniem wyników monitoringu komórkom organizacyjnym MOPS odpowiedzialnym za ich realizację;

7) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem umów o pracę;

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o nieponoszeniu przez rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

9) przygotowanie i opracowywanie projektu  planu dochodów MOPS oraz wniosków w sprawach zmian w planie dochodów MOPS, we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS;

10) prowadzenie inwentaryzacji ciągłej majątku MOPS,

11) prowadzenie likwidatury.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Powrót