Projekt pn.:

logoUE

 

W latach 2016-2019, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miejska Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizował projekt pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej”. Podstawowym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Gminy Miejskiej Kraków, w których prowadzone są zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Projekt uzyskał ponad 12 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 26 milionów złotych.

Projekt objął termomodernizacją 20 budynków, w tym:

 •  16 budynków Domów Pomocy Społecznej:
 • Dom Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28,
 • Dom Pomocy Społecznej na os. Sportowym 9,
 • Dom Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 47,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 53,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowskiego 6,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43A,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43B,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43e,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1 (budynek główny, budynek administracyjny i budynek pralni z dobudówką),
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 (budynek główny, budynek garażowo-mieszkalny i budynek biurowo-mieszkalny).
 • 2 budynki placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy Al. Pod Kopcem 10a,
 • Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza na os. Willowym 19,
   
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8b,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

Prace termomodernizacyjne obejmowały:

 • Ocieplenie elewacji budynków, ich fundamentów oraz dachów,
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Modernizację oświetlenia,
 • Wymianę  nieefektywnych piecy grzewczych lub podłączenie budynków  do sieci miejskiej MPEC,
 • Zmodernizowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

Wykonana w ramach projektu termomodernizacja zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci:

 • zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach na poziomie
  5 622 MWh,
 • oszczędności energii elektrycznej na poziomie 354 MWh rocznie,
 • oszczędności energii cieplnej na poziomie 13 139 GJ rocznie,
 • zmniejszenia rocznego zużycia energii końcowej na poziomie 14 683 GJ,
 • Rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie 1 275 ton równoważnika CO2,
 • produkcji energii elektrycznej z nowowybudowanych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 100 MWhe rocznie,
 • Redukcji emisji pyłu PM 2,5 i PM 10 o 54 % w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu.

Wykonano instalacje fotowoltaiczne w 10 budynkach:

 • Dom Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28,
 • Dom Pomocy Społecznej na os. Sportowym 9,
 • Dom Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 53,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowskiego 6,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43e,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

Zakładana w projekcie roczna produkcja energii elektrycznej w wybudowanych instalacjach fotowoltaicznych wynosi 100 MWhe.

Wszystkie planowane w projekcie roboty budowlane zostały ukończone w 2019 roku.
W 2020 roku planowana jest aktualizacja budżetu projektu uwzględniająca wszystkie zgłoszone zmiany zakresu rzeczowego oraz zwiększone dofinansowanie wynikające z zaktualizowanej Strategii ZIT. Ostatni etap będzie obejmował rozliczenie końcowe projektu oraz wykazanie osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków