MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie reprezentowany przez Dyrektora,  ul. Rozrywka 1,  31-419 Kraków; telefon 12 411 94 00 w godzinach pracy DPS, adres email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sylwia Wierciak, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod.dps@mcpu.krakow.pl.

3. DPS przetwarza dane osobowe w następujących celach:
3.1 w celu świadczenia na rzecz mieszkańców DPS społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
3.2 w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia),
3.3 w przypadku realizacji zawartej z DPS umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
3.4 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DPS w związku z prowadzeniem działalności jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
3.5 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
3.6 wewnętrznych celów administracyjnych DPS, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Krakowa (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

Urząd Miasta Krakowa;

jednostki organizacyjne Miasta Krakowa;

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu DPS na podstawie zawartej z DPS umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

w zakresie realizacji zawartej z DPS umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DPS w związku z prowadzeniem działalności, jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacja zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez DPS;

w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez DPS danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DPS danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z DPS.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-02-21
Data aktualizacji: 2023-02-21
Powrót