MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja na stanowisko pracy: opiekun medyczny

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUN W KLUBIE SAMOPOMOCY – SPECJALISTYCZNYM – W PROJEKCIE: OPIEKUN MEDYCZNY

(Projekt pn. „W SILE WIEKU 2”  realizowany przez MOPS w Krakowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)

1.    Wymagania formalne:
a.    uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,
lub
b.    uzyskanie tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej,
lub
c.    uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na kierunku ratownictwo medyczne
lub
d.    uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny.

2.    Wymagania dodatkowe:
a.    doświadczenie w pracy na opiekuna medycznego/higienistki szpitalnej/ asystentki pielęgniarskiej/ratownika medycznego ,
b.    doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
c.    doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
d.    doświadczenie w pracy z osobami po przebytym udarze mózgu, cierpiących
na Alzheimera, lub inne zespoły otępienne,
e.    znajomość ustawy o pomocy społecznej,
f.    znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office
w stopniu bardzo dobrym.

3.    Zakres obowiązków:
a.    świadczenie usług opiekuńczo – pielęgnacyjno - higienicznych, aktywizująco- usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz podopiecznych,
b.    czuwanie nad ogólnym stanem higieniczno – sanitarnym podopiecznych,
c.    wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych,
d.    prowadzenie indywidualnego poradnictwa i profilaktyki zdrowotnej,
e.    prowadzenie warsztatów dotyczących poradnictwa i profilaktyki zdrowotnej,
f.    udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych
g.    realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,
h.    nawiązywanie kontaktu z podopiecznym,
i.    diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,
j.    kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
k.    obowiązek udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na terenie placówki,
l.    współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
m.    prowadzenie dokumentacji podopiecznych,
n.    inne zlecone przez Przełożonego.

4.     Warunki pracy i płacy:
a.     umowa o pracę na czas określony,
b.    wynagrodzenie zasadnicze:  3 100,00 zł brutto.
c.    inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.
d.     wynagrodzenie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych”, w ramach projektu pn. „W SILE WIEKU 2”.

5.     Wymagane dokumenty:
a.     list motywacyjny,
b.     cv,
c.     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
d.     kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
e.     zaświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.
f.     oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych
w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem
na stanowisko opiekuna w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym.”
g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia
do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

6.     Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 23.06.2021 r. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Nabór –  Opiekun w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym”
 
7.     Ilość etatów
        1 etat
 
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Dyrektor

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2021-06-11
Data aktualizacji: 2021-06-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat