Rekrutacja na stanowisko terapeuty zajęciowego w klubie samopomocy

Rekrutacja na stanowisko terapeuty zajęciowego w klubie samopomocy
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krakowie
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA STANOWISKO

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

W KLUBIE SAMOPOMOCY

Miejsce pracy: Kraków

 

Projekt pn. „W sile wieku” realizowany przez MOPS w Krakowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 1. Wymagania formalne:
 • kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu terapeuty zajęciowego: - terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy bądź ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii                 i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej                        i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie terapeuty zajęciowego bądź uzyskała dyplom instruktora terapii zajęciowej,
 • obywatelstwo polskie, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy,
 • kreatywność,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuta zajęciowy.
 1. Zakres obowiązków:
 • świadczenie usług opiekuńczo- pielęgnacyjnych, aktywizująco- usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz podopiecznych,
 • organizowanie działań wynikających z usług świadczonych na rzecz podopiecznych,
 • organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników projektu,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobom starszym i ich rodzinom,
 • udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form   i metod pracy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestników,
 • wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych,
 • nawiązywanie kontaktu z podopiecznym,
 • diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
 • dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
 • prowadzenie dokumentacji podopiecznych,
 • inne zlecone przez Kierownika placówki.
 1. Warunki pracy i płacy:
 • zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 2 600,00 zł, inne dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (umowa o pracę na okres 3 m-cy z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu tj. 28.02.2020r.),
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • cv,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz                      o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko Terapeuta zajęciowy w Klubie Samopomocy”,
 • opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w rekrutacji kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, w terminie do 24.06.2019 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja– Terapeuta zajęciowy w Klubie Samopomocy”.

Szczegółowych informacji udziela Dział Personalny MOPS: tel. 12 616-53-95, tel. 12 616-53-92.

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia rekrutacji lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. w celu przeprowadzenia naboru: art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
  2. w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie: art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 3. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podst. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).
 5. W przypadku wyrażenia zgody na włączenie Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
 6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.
 10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Nie podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 10 uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

Tagi: praca, MOPS

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Zobacz