MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wyprawka szkolna 2018

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas III dotychczasowej zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowych szkół I stopnia,  liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII – IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas III szkół podstawowych lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do klas III szkół podstawowych mogą wyjątkowo skorzystać z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wysokość pomocy na dofinansowanie podręczników waha się od 175 do 445 zł, w zależności od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności.

Wnioski  o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka Szkolna" są przyjmowane w szkołach, do których uczęszczają uczniowie w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 2 października 2018 r. W załączeniu wzór wniosku.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę sprawującą faktyczna opiekę nad dzieckiem ), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów należy przedłożyć potwierdzenie podmiotu dokonującego zakupu. Dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokość kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z  17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2018 r., poz.1796) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1796

Pełna informacja dotycząca realizacji programu, skierowana do Dyrektorów szkół zostanie zamieszczona na stronie: https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/1584,1812,0,kategoria,aktualnosci.html

W 2017 r. w ramach programu przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych  dla 615 uczniów uczęszczających do 48 szkół, w łącznej wysokości 149 517,21 zł.

DOC Wniosek do pobrania

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2018-09-21
Data aktualizacji: 2018-09-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź