MOPS rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywny samorząd 2019

                                jpg                                                            

Aktywny  samorząd  2019

 

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Miejska Kraków przystąpiła w roku bieżącym do realizacji programu „Aktywny samorząd”. W imieniu Gminy, Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

W 2019 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I   Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie  1  –  pomoc  w  zakupie  i  montażu  oprzyrządowania  do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Procedura MOPS 47 - pomoc w likwidacji bariery transportowej w ramach „Obszaru A” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r.;

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Procedura MOPS 48 - pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym w ramach „Obszaru B” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r.;

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Procedura MOPS 49 - pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach „Obszaru C” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.04.2019 r. do 31.08.2019 r.;

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Procedura MOPS 50 - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w ramach „Obszaru D” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Terminy przyjmowania wniosków:

od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r.;

W Module I Ośrodek przyjął następujące priorytety rozpatrywania wniosków:

   1. Obszar C:

   Obszar  C – Zadanie 1:

        pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

   Obszar  C – Zadanie 2:

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

   Obszar  C – Zadanie 3:

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości lub

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości);

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

 1. Obszar D:

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 1. Obszar  B – Zadanie 5:

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

 1. Obszar A – Zadanie 1 i Zadanie 4:

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

 1. Obszar B – Zadania 1, 3, 4:

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

 1. Obszar A – Zadanie 2 i Zadanie 3:

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

 1. Obszar B – Zadania 2:

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

MODUŁ II   Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł II obejmuje dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym /zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także koszty przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Procedura MOPS 51 - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Istnieje możłiwość składania wniosków w Programie Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Wraz z wnioskiem w SOW należy wypełnić wymagane poniższe załączniki, po czym należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW.

Wymagane załączniki:

Załącznik numer 1 – wnioskowana kwota pomocy na półrocze/semestr,

Załącznik numer 2 – oświadczenie Wnioskodawcy,

Załącznik numer 3 – oświadczenie o wysokości przeciętnych miesięcznych dochodów netto w gospodarstwie domowym (wraz z pouczeniem),

Załącznik numer 4 – klauzula informacyjna i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MOPS w Krakowie,

Załącznik numer 5 – zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”),

Załącznik numer 6 - zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”),

Załącznik numer 7 – formy kształcenia i semestry, które zostały dofinansowane/zrefundowane ze środków PFRON.

W celu złożenia wniosku należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Moduł II semestr letni 2018/2019                      – od 01.03.2019 do 31.03.2019 r.
 • Moduł II semestr zimowy 2019/2020                  – od 01.08.2019 do 10.10.2019 r.

 

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w godz. od 8.00 do 15.00.  
Zapytania można kierować na adres e-mail:
dr@mops.krakow.pl.

W treści pytania prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu, celem nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi przez pracownika. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o zapoznanie się z ww. Procedurami MOPS 47 – 51 przygotowanymi dla Wnioskodawców a dotyczącymi realizacji poszczególnych zadań.  W nich znajdą Państwo odpowiedź na podstawowe pytania, takie jak: kto może skorzystać z dofinansowania w Programie, jaka jest wysokość dofinansowania czy też, co może zostać dofinansowane.

Osoby realizujące zadanie : Wojciech Święch   - tel. 12 616 54 05 

                                                   Mateusz Mazur      - tel. 12 616 54 03

                                                   Aleksandra Frach  - tel. 12 616 54 09

 

Więcej informacji dla Wnioskodawców w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” zamieszczonych jest na stronie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2019-roku/

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2018-02-27
Data aktualizacji: 2019-08-19
Powrót