Dział Pomocy Bezdomnym

Adres:
os. Teatralne 24, 31-946 Kraków
E-Mail:
db@mops.krakow.pl
Symbol:
DB
Kierownik:

Małgorzata Kurdybacz

Dział Pomocy Bezdomnym informuje, że Zespół Streetwork dla Osób Bezdomnych ma siedzibę przy ul. Rakowickiej 21/4.

Konsultacje w siedzibie Zespołu odbywają się w dniach: poniedziałki 13:00-16:00, czwartki 8:00-12:00

Telefony:

Łukasz Filek 603-035-732

Karolina Gajda 607-806-813

Jacek Krawczyk 607-522-912

Adres e-mail: streetwork_db@mops.krakow.pl

Baza organizacji świadczących pomoc osobom bezdomnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Zakres działań Działu Pomocy Bezdomnym

1. Kierownik Działu lub Zastępca Kierownika Działu, wydaje na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanego na wniosek Dyrektora decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

2. Do zadań Działu należy realizacja zadań wobec osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej lub przebywających w specjalistycznych placówkach pomocy osobom

uzależnionym, w szczególności;

1) praca socjalna z osobą i/lub rodziną, w tym z wykorzystaniem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności oraz różnorodnych form, metod i technik pracy

    socjalnej, dostosowanych do specyfiki odbiorców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

- zasiłek celowy i specjalny celowy,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

- posiłek,

- sprawienie pogrzebu, w tym dla osób o nieustalonej tożsamości,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- schronienie,

- pobyt w mieszkaniu chronionym;

3) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań innych komórek organizacyjnych:

a) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczania w nich skierowanych osób,

b) zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia;

3. Do zadań Działu należy również:

1) prowadzenie postępowania oraz realizacja pomocy w formie biletu kredytowanego;

2) organizowanie placówek pomocy bezdomnym, w tym zlecanych przez Gminę Miejską Kraków podmiotom, o których mowa w § 10 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

3) rozpoznawanie zjawiska bezdomności w Krakowie, prowadzenie ewidencji tej grupy osób oraz przedstawianie wniosków w zakresie polityki Gminy Miejskiej Kraków wobec problemu bezdomności;

4) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem.

4. Dział realizuje również zadania, o których mowa w § 32 ust.2 pkt 2, 4, 5, 6 i 8 lit a-b., pkt

10 -13 oraz 15 Regulaminu organizacyjnego, tj.:

(...)

2) praca socjalna z osobą i/lub rodziną;

(...)

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w

uzyskiwaniu pomocy;

5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i

ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności

łagodzenie skutków ubóstwa;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy

społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

- posiłek,

- usługi opiekuńcze,

- usługi opiekuńcze specjalistyczne,

- sprawienie pogrzebu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- pobyt w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi.

(...)

8) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Urzędu

Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w

szczególności w sprawach ustalenia uprawnień do:

a) świadczeń zdrowotnych,

b) świadczeń opiekuńczych,

c) (...) g) (...)

10) przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub

powiatowych centrów pomocy rodzinie;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, w szczególności:

a) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

b) realizację usługi asystenta rodziny,

c) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy.

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich

podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach

prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji

Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa

w rozdziale 19 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

13) realizacja zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;

(...)

15) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w

formach przewidzianych prawem.

 

Data: 2017-11-20 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych