Filia nr 7

Adres:
ul. Mazowiecka 4 - 6, 30-036 Kraków
E-Mail:
f7@mops.krakow.pl
Symbol:
F7
Kierownik:

Danuta Durek

Zadania realizowane są przez Filię w następujących zespołach:

Zespół ds. usług i świadczeń (ZdsS) odpowiada za następujące zadania:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
  1. świadczeń pieniężnych:
   1. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
   2. zasiłek okresowy,
   3. zasiłek stały,
  2. świadczeń niepieniężnych:
   1. posiłek,
   2. usługi opiekuńcze,
   3. usługi opiekuńcze specjalistyczne,
   4. sprawienie pogrzebu,
   5. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
   6. składki na ubezpieczenie społeczne;
   7. pobyt w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi;
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 5. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań należących do zadań innych komórek organizacyjnych:
  1. kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
  2. kierowanie do mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
  3. zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,
  4. udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez osoby o zwiększenie limitu dofinansowania;
 6. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności ustalanie uprawnień do:
  1. świadczeń opiekuńczych,
  2. dodatków mieszkaniowych,
  3. obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach Gminy Miejskiej Kraków,
  4. świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 7. potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
 8. przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 9. ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 10. realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
  1. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,
  2. zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;
 11. przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 12. pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem
 13. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zespół ds. Pracy Socjalnej (ZdsPS) odpowiada za następujące zadania:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 5. organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;
 6. realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:
  1. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
  2. realizację usługi asystenta rodziny,
  3. przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 tej ustawy oraz art. 30 ust. 2 ustawy;
 7. realizację zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;
 8. świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;
 9. realizację zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 10. realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
  1. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej;
  2. zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;
 11. realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

Pracownicy socjalni w ramach Zespołu ds. Pracy Socjalnej wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

Zespół Informacji i Obsługi (ZI) odpowiada za:

 1. udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej, oraz organizacji pracy MOPS, przyjmowanie wniosków PFRON;
 2. przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu / Działu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;
 3. wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym;
 4. obsługa systemu informatycznego OU POMOST STD oraz innych systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań;
 5. prowadzenie obowiązujących rejestrów;
 6. wydawanie i obsługa kart przepłaconych;
 7. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dla mieszkańców obszaru objętego działaniami Filii;
 8. przygotowywanie i obsługa dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych przez Filię;
 9. prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków i przedstawianie analiz Kierownikowi Filii w szczególności w zakresie wykonania planów finansowych i rzeczowych, także na jego wniosek;
 10. sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości (w tym monitoringu) z pracy Filii;
 11. obsługa kancelaryjna Filii;
 12. koordynacja obsługi Filii w zakresie spraw gospodarczych oraz personalnych w tym obsługa biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych;
 13. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
 14. przygotowywanie i dostarczanie list do realizatorów świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej.
Data: 2018-10-09 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
 • Wyślij znajomemu
 • Dodaj do ulubionych