Filia nr 6

Adres:
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
E-Mail:
f6@mops.krakow.pl
Symbol:
F6
Kierownik:

Urszula Nowak

Zadania realizowane są przez Filię w następujących zespołach:

 

Zespół Problemowy ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych (ZdsN), oraz Zespół Problemowy ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych (ZdsR) odpowiadają za następujące zadania:

 

1) organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;

2) praca socjalna z osobą i/lub rodziną;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 

5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

-  posiłek,

-  usługi opiekuńcze,

-  usługi opiekuńcze specjalistyczne,

-  sprawienie pogrzebu,

-  składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-  składki na ubezpieczenie społeczne,

-  pobyt w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi.

7) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań innych komórek organizacyjnych:

a) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

b) kierowanie do mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób starszych i niepełnosprawnych,

c) zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,

d) udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez osoby o zwiększenie limitu dofinansowania;

8) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w sprawach ustalenia uprawnień do:

b) świadczeń opiekuńczych,

c) dodatków mieszkaniowych,

d) obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach Gminy Miejskiej Kraków,

f) potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej,

g) świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

9) ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

10) przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

a)  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

b) realizację usługi asystenta rodziny,

c) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy.

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

13) realizacja zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;

14) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

15) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem;

16) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

17) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pracownicy socjalni w ramach Zespołów Problemowych wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

 

Zespół Informacji i Obsługi (ZI) odpowiada za:

 

1) udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej, oraz organizacji pracy MOPS, przyjmowanie wniosków PFRON;

2) przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu / Działu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;

3) wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym;

4) obsługa systemu informatycznego OU POMOST STD oraz innych systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań;

5) prowadzenie obowiązujących rejestrów;

6) wydawanie i obsługa kart przepłaconych;

7) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty dla mieszkańców obszaru objętego działaniami Filii;

8) przygotowywanie i obsługa dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych przez Filię ;

9) prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków i przedstawianie analiz Kierownikowi Filii  w szczególności w zakresie wykonania planów finansowych i rzeczowych, także na jego wniosek;

10) sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości (w tym monitoringu) z pracy Filii;

11) obsługa kancelaryjna Filii;

12) koordynacja obsługi Filii w zakresie spraw gospodarczych oraz personalnych w tym obsługa biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych;

13) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

14) przygotowywanie i dostarczanie list do realizatorów świadczeń przyznanych w formie niepieniężnej.

Data: 2019-11-25 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych