Filia nr 1

Adres:
os. Teatralne 24, 31-946 Kraków
E-Mail:
f1@mops.krakow.pl
Symbol:
F1
Kierownik:

Kierownik Filii: Bożena Karcz

 

 

Zadania realizowane są przez Filię w następujących zespołach:

1. Zespół ds. usług i świadczeń (ZdsS) realizuje następujące zadania:

 

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

- posiłek,

- usługi opiekuńcze,

- usługi opiekuńcze specjalistyczne,

- sprawienie pogrzebu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenie społeczne;

- pobyt w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi;

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

5) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań należących do zadań innych komórek organizacyjnych:

a) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

b) kierowanie do mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób starszych i niepełnosprawnych,

c) zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,

d) udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez osoby o zwiększenie limitu dofinansowania;

6) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności ustalanie uprawnień do:

b) świadczeń opiekuńczych,

c) dodatków mieszkaniowych,

d) obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach Gminy Miejskiej Kraków,

e) świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

7) potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;

8) przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;

9) ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

10) realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,

b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

11) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem;

13) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

2. Zespół ds. Pracy Socjalnej (ZdsPS), realizuje następujące zadania:

 

1) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

5) organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;

6) realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:

a) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

b) realizację usługi asystenta rodziny,

c) przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 tej ustawy oraz art. 30 ust 2 ustawy,

7) realizację zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;

8) świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;

9) realizację zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

10) realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej;

b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem uczestników Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w § 42 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Pracownicy socjalni w ramach Zespołu ds. Pracy Socjalnej wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

 

 3. Zespół Informacji i Obsługi (ZI) - w Filii nr 1 zadania Zespołu realizuje  Dział Informacji i Obsługi (ID)

 

Data: 2017-11-20 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych