Dział Pomocy Dzieciom (Limanowskiego)

Adres:
ul. Limanowskiego 13/5-6, 30-551 Kraków
E-Mail:
dd@mops.krakow.pl
Symbol:
DD
Kierownik:

p.o. Katarzyna Jarosz

Adres do korespondencji: Józefińska 14, 30-529 Kraków

Kierownik Działu lub wskazany przez niego pracownik, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa udzielanego na wniosek Dyrektora, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Do zadań Działu Pomocy Dzieciom należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;

2) opracowywanie oraz aktualizacja planów organizacji systemu pieczy zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków;

3) analiza i weryfikacja planów finansowych oraz opiniowanie wniosków budżetowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków;

4) opiniowanie wniosków inwestycyjnych oraz sporządzanie projektów list rankingowych zadań i zakupów inwestycyjnych nadzorowanych  publicznych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej;

5) wykonywanie ustawowych zadań dotyczących pieczy zastępczej, a w szczególności:

a) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej,

b) organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

c) organizowanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,

d) nadzór i koordynacja działań publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Gminie Miejskiej Kraków,

e) zawieranie umów w sprawach pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, prowadzenia             rodzinnego domu dziecka lub rodziny pomocowej oraz w sprawach zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

f) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji, dotyczących udzielania pomocy osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz osobom usamodzielnianym, a także w sprawach ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

g) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy instytucjonalnej,

h) wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

i) wydawanie opinii, w sprawach sprawowania pieczy nad dzieckiem przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

j) realizacja porozumień z innymi powiatami w sprawach przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie,

6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przyznawania osobom uprawnionym dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

7) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 Regulaminu organizacyjnego MOPS wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

Data: 2020-09-02 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych