Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Adres:
ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków
E-Mail:
dz@mops.krakow.pl
Symbol:
DZ
Kierownik:

Wioletta Matejczyk

Do zadań Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

1) pozyskiwanie, kwalifikowanie oraz szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego oraz prowadzenia naboru kandydatów;

2) informowanie sądu rodzinnego o ustaniu przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka;

3) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy osoba sprawująca pieczę rodzinną nie może pełnić opieki;

4) zapewnianie opiekunom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, grup wsparcia, pomocy wolontariuszy, badań psychologiczno – pedagogicznych;

5) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

6) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji dziecka, dokonywanie oceny osób sprawujących pieczę zastępczą oraz przygotowanie planu pomocy dziecku;

7) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

8) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;

9) udzielanie wsparcia dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w opracowaniu planu pomocy dziecku i udział w zespole ds. oceny sytuacji dziecka;

10) wyznaczanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

11) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

12) wydawanie opinii w sprawie zasadności przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu;

13) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej, zawodowej, osobach do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących wyżej wymienione funkcje;

14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu zadań realizowanych przez Zespół w ramach systemu pieczy zastępczej.

 


Ponadto zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej kordynuuje działania podejmowane w ramach PAL skierowanego do rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

 

Data: 2017-11-20 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych