Dział Obsługi Gospodarczej

Adres:
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-Mail:
dg@mops.krakow.pl
Symbol:
DG
Kierownik:

Michał Kasperczyk

Zastępca Kierownika: Łukasz Głogowski

parter: pok. nr 007; oficyna: I piętro

Do zadań Działu należy zapewnienie pod względem technicznym odpowiednich warunków realizacji zadań MOPS, w szczególności:

1) organizowanie właściwego gospodarowania składnikami majątkowymi MOPS, w tym zapewnienie ochrony i ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności MOPS oraz likwidacja szkód;

2) prowadzenie gospodarki magazynowej  MOPS;

3) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska;

4) monitoring, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych MOPS;

5) przygotowywanie wniosków w sprawie zmiany planu wydatków majątkowych MOPS;

6) organizowanie transportu na potrzeby funkcjonowania oraz realizacji zadań MOPS oraz nadzór na właściwym wykorzystaniem i stanem technicznym pojazdów służbowych MOPS;

7) zapewnienie konserwacji sprzętów i urządzeń oraz dostaw i usług niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy MOPS; z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 46 pkt 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego MOPS;

8) realizacja projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS i jednostkami systemu pomocy społecznej;

9) zarządzanie infrastrukturą lokalową i nieruchomościami będącymi w dyspozycji MOPS, w tym:

a) pozyskiwanie, rozliczanie i udostępnianie nieruchomości i lokali na realizację zadań statutowych MOPS, w tym również rozliczanie podatków i opłat z tytułu dysponowania nieruchomościami,

b) zapewnienie oraz nadzór nad realizacją i rozliczeniem dostaw mediów do lokali i nieruchomości,

c) wykonywanie zadań zarządcy nad nieruchomościami przekazanymi MOPS w trwały zarząd,

d) kontrola stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania lokali i nieruchomości MOPS, w tym wnioskowanie i monitorowanie wykonania obowiązków przez zarządców, administratorów i właścicieli nieruchomości, w których mieszczą się lokale będące w dyspozycji MOPS,

e) przygotowanie, nadzór nad realizacją i rozliczenie robót budowlanych dotyczących bieżących konserwacji i remontów w nieruchomościach i lokalach będących w dyspozycji MOPS,

f) wykonywanie napraw, remontów, bieżących konserwacji z użyciem sił własnych;

10) sporządzanie projektów list rankingowych zadań i zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS.

Data: 2018-02-19 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: struktura, MOPS
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych