Sekcja Strategii i Informacji

Adres:
Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-Mail:
sr@mops.krakow.pl
Symbol:
SR
Kierownik:

Karol Pytlarski

Do zadań Sekcji należy:

1) gromadzenie danych zewnętrznych o zjawiskach społeczno-gospodarczych mających wpływ na planowanie działań pomocy społecznej;

2) przygotowywanie, prowadzenie badań i analiz zjawisk społecznych mających wpływ na realizację zadań pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kraków;

3) koordynacja procesu wdrażania i monitorowania realizacji zadań MOPS w zakresie opracowywania dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w zakresie:

a) oceny zasobów pomocy społecznej,

b) strategii rozwiązywania problemów społecznych,

c) sprawozdań z działalności MOPS;

4) współpraca ze środowiskiem naukowym w zakresie realizacji zadań statutowych MOPS;

5) koordynowanie realizacji zadań MOPS realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne w sferach pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej;

6) inicjowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej;

7) gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków ze źródeł innych niż budżet Miasta Krakowa na realizację zadań MOPS;

8) opracowywanie propozycji wystąpień o środki na realizację programów i projektów z innych źródeł niż budżet Miasta Krakowa;

9) prowadzenie polityki informacyjnej MOPS, w szczególności:

a) koordynowanie prezentacji działalności MOPS na stronach WWW oraz BIP,

b) zbieranie, opracowywanie i przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania MOPS do wykorzystania przez pracowników MOPS w związku z realizowanymi zadaniami, w celu poprawy ich jakości i efektywności,  

c) stała współpraca z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Krakowa,

d) opracowywanie programów prezentacji i promocji działalności MOPS w obszarze wielostronnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

e) bieżący monitoring informacji przekazywanych przez media z zakresu polityki społecznej i działań samorządu oraz przedstawianie Dyrektorowi propozycji wystąpień, oświadczeń i polemik,

f) udzielanie informacji o zadaniach realizowanych przez MOPS  poprzez prowadzenie punktu informacyjnego.

Data: 2017-11-20 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, dyrektor
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych

Zobacz