Dział Personalny

Adres:
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
E-Mail:
dk@mops.krakow.pl
Symbol:
DK
Kierownik:

Małgorzata Wawrzynek

Zakres działań Działu Personalnego

 

 

1. Kierownik Działu podejmuje działania w imieniu Dyrektora w stosunku do innych komórek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

2. Do zadań Działu należą:

1) sprawy personalne pracowników MOPS, w szczególności:

a) realizacja zadań w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, w tym:

- badanie potrzeb kadrowych oraz inicjowanie planowania, pozyskiwania i wykorzystywania zasobów ludzkich,

- organizacja oraz sporządzanie dokumentów w zakresie  zatrudniania (rekrutacja i nabory), przenoszenia, awansowania, nagradzania i karania pracowników MOPS oraz rozwiązywania umów o pracę,

- prowadzenie dokumentacji pracowników zgodnie  z obowiązującymi  przepisami prawa pracy,

- naliczanie świadczeń należnych ze stosunku pracy,

- obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

b) kontrola dyscypliny pracy pracowników MOPS oraz organizowanie ewidencji wyjść w godzinach służbowych;

c) przygotowywanie projektów dokumentów określających politykę personalną MOPS we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych MOPS, w tym opracowywanie systemu wynagradzania i oceny pracowników;

d) gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych pracowników MOPS oraz  organizowanie doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników MOPS, we  współpracy komórkami organizacyjnymi MOPS;

e) realizacja zadań pracodawcy w zakresie przejazdów służbowych;

 

2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych MOPS wykonującymi czynności nadzoru na wymienionymi wyżej jednostkami ;

3)  organizowanie praktyk i staży oraz innej aktywizacji zawodowej dla uczniów, studentów oraz absolwentów oraz nadzór nad ich realizacją

4) analiza zdarzeń i zjawisk w MOPS pod kątem prawidłowego stosowania prawa pracy;

5)   koordynowanie zadań związanych z przestrzeganiem zasad BHP oraz ochroną przeciwpożarową;

6) ewidencjonowanie i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, danych przekazanych z komórek organizacyjnych MOPS dotyczących przyznanych klientom świadczeń w formie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne; prowadzenie w zapisie elektronicznym rejestru zbiorczego klientów otrzymujących świadczenia w formie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne;

7) obsługa współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w MOPS.

Data: 2017-11-20 pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Tagi: MOPS, dyrektor
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych

Zobacz