górne tło

"Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej"

flagi i godło

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO

DOFINANSOWANIE: 121 600 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 152 000 zł

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utworzeniu, wyposażeniu i uruchomieniu mieszkania chronionego wspieranego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej.


Celem przyznania środków jest wsparcie samorządów w tworzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z działaniem 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", spełniających standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822).
Efektem (rzeczowym) realizacji zadania będzie utworzenie oraz uruchomienie 1 mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.