górne tło

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością– Moduł I

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie umowy podpisanej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) realizuje wnioski w zakresie Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Program finansowany jest ze środków PFRON.

Adresatami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w limicie ceny NFZ w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wnioski przyjmowane są osobiście w trybie ciągłym nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Załączniki do usługi:
Pełna treść procedury
Pełna treść procedury_przetłumaczona
wniosek - Załacznik 1 do procedury MOPS- 71 pdf
oświadczenie - Załacznik 2 do procedury MOPS- 71