górne tło

Strony www publicznych jednostek pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadania w ramach działań własnych oraz koordynacji i nadzoru nad placówkami publicznymi i niepublicznymi. Placówki te to: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dla osób starszych, kluby samopomocy, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, placówki opiekuńczo–wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki specjalistycznego poradnictwa, ośrodek interwencji kryzysowej, specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, schroniska, noclegownie i ogrzewalnie dla osób bezdomnych.

Zapraszamy na strony internetowe dedykowane poszczególnym placówkom publicznym.