górne tło

„Wsparcie finansowe realizacji zadania pomocy społecznej z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”

flagi i godło

Gmina Miejska Kraków otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym w domach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2020 r. poz. 1057  z późn. zm.) lub podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, którym zlecono realizację zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej i  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość dotacji wynosi 895 701 zł, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 1 119 627 zł.